Mindenféle

Felhasználó értékelés

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

A minap ismerősnek jelölt a Facebook-on egy érdekes csoport. Magukat „Nagy Figyelmezetésnek” nevezik, és egy európai látnoknő Jézustól és „Szűz Máriától” származó állítólagos üzeneteit közvetítik a magyar emberek felé. Egy hívő ember számára rögtön gyanús – vagy legalábbis gyanúsnak kellene lennie -, az ilyen forrásból származó üzeneteknek. Ezért én is írtam egy Nagy Figyelmeztetést a számukra. Ennek hatására kialakult egy üzenetváltás közöttünk, melyet itt most meg szeretnék osztani az olvasóimmal is, tanulságul arra, hogy magukat kereszténynek tartó emberek mennyire el lehetnek tévelyedve a Biblia igazságaitól.

 Én írtam:

Íme egy NAGY FIGYELMEZTETÉS:

"Ne menjetek igézőkhöz, és a jövendőmondókat ne tudakozzátok, hogy magatokat azokkal megfertőztessétek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek." (3Móz 19:31)

"Csodálkozom, hogy Attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangéliumra hajlotok. Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok. Amint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit AZON KÍVÜL, amit elfogadtatok, ÁTOK LEGYEN." (Gal. 1:6-9)

Pál apostol azt írja itt, hogy bárki (akár apostol, akár angyal ,[akár jövendőmondó]) mást hirdet azon kívül, ami a Bibliában áll, átkozott legyen, vagyis sújtson le rá Isten igazságos ítélete.

Egy valódi hívőnek el kell határolnia magát az ilyen önjelölt prófétáktól!

"A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. Hazug beszédűeknek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben." (1Tim 4:1-2)

 

Nagy Figyelmeztetés” válasza:

 Tisztelt József! Gondolataink még nem egyeznek. Sok idézetet vághatnék be én is, de nem teszem. Még csak az üzeneteket sem kell megvédenem, mert magukért beszélnek. Kérem, olvassa el mindet, az elejétől a végéig. Nem kívánunk senkit sem megtéríteni, vagy bárkire is kényszeríteni az üzeneteket. Mi csak leközöljük az üzeneteket, - mellesleg néhány már be is teljesedett, illetve sok most van kibontakozóban – hogy sokan meghallják. Ha magának tudomása lenne egy olyan dologról, ami hamarosan bekövetkezik, akkor nem figyelmeztetne mindenkit? Járjon nyitott szemmel és szívvel. Olvassa el a jelenések könyvét. Látom a szentírásban jártas, helyes. A világ bajban van. A szabadkőművesek beszivárogtak mindenhova, így az egyházba is. Már a II. Vatikáni zsinat határozataiban is benne volt a kezük. Valóban az ige megváltoztathatatlan! Egy részlet a II. Vatikáni zsinatból:
"A zsinatnak arra kell törekednie, hogy úgy mélyítse el és úgy adja elő az egyház tanítását, hogy az megfeleljen korunk követelményének. Az egyház meg akar szabadulni mindattól, ami benne elévült és történelmi múlt, hogy ezáltal önmaga valódi mivoltára találva eredményesebben tudja teljesíteni korszerű küldetését." Ez az "aggiornamento", a korszerűsítés, a kor szintjére való felemelkedés elve.

Vajon a híveknek kell az életüket igazítani az egyházhoz, vagy az egyháznak kell igazodnia a hívek igényeihez?

A szabadkőművesekről tudni kell, hogy a sátán befolyása alatt vannak, valamint – fekete miséken vesznek részt tagjai. Lehet nevetni, el lehet bagatelizálni, de ezek tények.
Minden korban, így a mai 2012-es időkben is vannak próféták. A Mennyei Atya akarata hogy kit választ ki erre a feladatra.

 

Én válaszom:

Igen, szeretnék látni néhány - de legalább egy - bibliai idézetet, amely azt támasztaná alá, hogy Isten "látnok"-okon keresztül fog szólni az emberiséghez az utolsó időkben. Ehelyett azonban ilyenek vannak benne: "Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is." (Máté 24:24)

Nem vitatom hogy a "próféciák" meggyőzőek és szeretettől áradnak önmagukban. Erről is szólt már a Biblia jó előre: "Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, akik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat.
Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává.
Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magukat az igazság szolgáivá; akiknek végük az ő cselekedeteik szerint lészen."

(2Kor 11:13-15)

Én az emberiséget igazából nem a szabadkőművesektől féltem, hanem magától az Egyháztól - a Római Katolikus Egyháztól. A szabadkőművesség - bármely veszélyes is önmagában - igazából csak elterelő hadművelet a Sátán eszköztárában. Az igazi fegyver, amellyel a Sátán vakságban tart százmilliókat, a Római Egyház a maga a hamis tanaival.
A hívők számára EZ a Nagy Figyelmeztetés: "Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból" (Jel. 18:4b)

 

Nagy Figyelmeztetés” válasza:

Szia!
Elvagy tévedve nagyon! – Akik az üzeneteket közlik, azok nem visznek végbe nagy csodákat. Egy látnok sem szokott csodákat tenni, csak közlik az üzeneteket.
Ami nagyon fontos, ha olvasod az üzeneteket, akkor tudod, hogy majd lesz hamarosan egy háború – Jelenések könyve 2. pecsét. Ennek jelei már a szemeid előtt kezdenek kibontakozni.Pl.:Orosz-Kína barátság.
Gondolkozz el egy nagyon fontos dolgon! Jézus mit hagyott ránk? Az Ő testét és az Ő vérét!

„Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon: Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem.-
Jn 6,47-51

A SÁTÁN AZ OLTÁRISZENTSÉGET AKARJA ELPUSZTÍTANI. Attól hogy a szabadkőművesek beszivárogtak az egyházba, attól a Szentmise – amely Krisztus Urunk hagyott ránk - az még szent dolog!
Ne támadd a Katolikus Egyházat! Mert nem fogják lerombolni, még ha úgy is tűnik. Mert a pokol kapui sem vesznek erőt rajta. Az üzenetekből tudjuk, hogy az oltáriszentséget elakarják tüntetni. A szentáldozást, csak egy jelképes dologgá akarják nyílvánítani.

A Katolikus Egyház Jézus Egyháza, AZ Ő SZIKLÁJA!

„Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.» [Mt 16,18-19]. … Őrá építette az egyházat, neki parancsolta meg először nyája legeltetését [Jn 21,17], és noha az összes apostolnak ugyanolyan hatalmat adott, mégis egy tanítói széket alapított, és tekintélyével az egy egység egy alapját és eredetét határozta meg.”

Arra a pedig hogy kiből lesz Próféta íme a válasz:

„ Apcsel. 2.17-et. 17A végső napokban - mondja Isten - kiárasztok lelkemből minden testre. Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, az ifjak látomásokat látnak, az öregek álmokat álmodnak. 18Még szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztom lelkemet ezekben a napokban, és prófétálni fognak.”

Ha elolvasod a jelenések könyvét, - mint a Bibilia általában – kronológiailag van felépítve. Amit beidéztél annak még nem jött el az ideje. Még a pecsétek kerülnek kinytiásra. Még a harsona szó sem jött el. A Nagyfigyelmeztetés ezért lesz hogy mindenki megtudja hogyan áll Jézus előtt.
Amit csinálsz az a Jehovákra jellemző. Kiragadnak egy szövegrészt, és azt beillesztik igazolásként. Amit utolsóként beidéztél, az Babilon – azaz Európa- pusztulása. János látomása egy városról, azaz egy helyről szól, nem a NagyFigyelmeztetésről!!!

„Népem, gyere ki abból a városból,
hogy ne vegyél részt annak bűneiben,
és ne érjenek a csapások,
amelyek a városra fognak jönni!
„Mert Babilon bűnei már az égig érnek,
és Isten visszaemlékezett minden gonoszságára.
6 Ezért bánjatok úgy ezzel a várossal,
ahogy ő bánt másokkal!
Sőt, kétszeresen fizessetek meg
mindenért, amit tett!
A pohárba, amelyet másoknak készített,
töltsetek neki magának kétszeresen!
7 Fizessetek neki annyi szomorúsággal és szenvedéssel,
amennyi dicsőséget és gondtalan gazdagságot szerzett magának!
Mert Babilon ezt mondja:
»Királynő vagyok, trónomon ülök!
Nem vagyok özvegy,
soha nem fogok szenvedni, sem szomorkodni.«
8 Ezért egy napon mind egyszerre érik Babilont
a számára készített csapások:
halál, szomorúság, nagy éhség.
Tűzben pusztul el a város,
mert erős az ÚR Isten, aki elítéli.”

Babilon egy jelkép! Egy nagyságra utal, egy ókori központra. Az üzenetekből tudjuk, hogy Babilon, nem más mint az EURÓPAI UNNIÓ, ami a jelenkor központja. A keresztény európa már nem kívánja a kereszténységet, ezért sincs az eu alkotmányában egy szó sem Istenről.
Olvasd el az összes üzenetet! Levelemmel nem szeretnélek megbántani, ha mégis a hangneme sértő lenne, kérlek nézd el!

Üdv.NF

 

Végül az én elemzésem:

Jó, akkor foglalkozzunk egy kicsit ezekkel a kérdésekkel.

Pál apostol leveleinek nagy részét is a hamis tanítók és tanítások elleni küzdelem tölti ki. Pál mindig féltő szeretetből kifolyólag írt, nem támadólag, vagy a vita kedvéért. Én sem vitatkozni szeretnék, hanem óva inteni a tévelygésektől. Nekem nincsenek egyéni ötleteim, meglátásaim. Egyedüli útmutatóm a Biblia.

Meglehet, hogy a Bibliaértelmezésem nem tökéletes, mert most még én is csak tükör által homályosan látok. A Biblia alapvető kijelentéseit azonban bárki megértheti, mert ha nem így volna, a Biblia nem volna kijelentés. Ezen alapokat pedig a Katolikus Egyház tanaitól, és az itt szereplő „nagy figyelmezetés”-ben szereplő dolgoktól hatalmas szakadék választja el.

Nagyon fontos, hogy nézeteltérésem a Katolikus Egyházzal van (ami inkább egy hatalmi szervezet, nem pedig vallási közösség), nem pedig a katolikus hívőkkel! Sőt, azt szeretném, ha mind többen felismernék, hogy megtévesztés áldozatai, és azon az úton, amit Róma nekik tanít, sohasem lehet valódi közösségük Jézus Krisztussal.

A Biblia azt tanítja, hogy Istennel való közössége annak lehet, aki megvallja bűneit, és hisz Jézus Krisztusban, mint Megváltójában. Ehhez nem szükséges, sőt nem is lehet semmiféle cselekedetet csatolni, mert a megváltás kegyelem általi, ingyenes ajándék. (Ef. 2:8-9).

Jól mutatja ezt a kereszten megtérő lator esete, aki mindenféle vallásos szertartás és jó cselekedet nélkül került a Paradicsomba (Purgatórium közbeiktatása nélkül!) egyedül bűnei megvallása („mi ugyan méltán” [kaptuk ezt a büntetést]) és Jézus segítségül hívása („emlékezzél meg én rólam”) által. (Lk. 23:39-43)

A Katolikus Egyház sajnos annyira eltért a biblikus alapoktól, hogy gyakorlatilag semmi nem maradt benne, ami megfelelne a Szentírásnak. „vakoknak vak vezetői ők: ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek.” (Mt. 15.14)

Ahhoz, hogy valaki kereszténynek (tehát Krisztus követőjének) nevezhető lehessen, ahhoz meg kell térnie az élete egy pontján. Újonnan kell születnie (Jn. 3)! A megkereszteléstől senki nem lesz keresztyén! Vallásos szertarások végzése (cselekedetek) által senkinek nem állhat helyre az Atyával való közössége. Márpedig a Katolikus Egyház pont ezt az utat hirdeti, ezáltal magukat hívőknek tartó milliók kerülnek kárhozatra, mert nem az Igazságban hittek, hanem egy hazugságban. A hazugságnak sokféle formája van (Jehova tanúi, szabadkőművesek stb). de mind közül a legnagyobb és legalattomosabb az, amellyel a Katolikus Egyház hiteti el a híveit.

A Katolikus Egyház volna Jézus kősziklája? Mi sem áll messzebb az igazságtól! A szikla maga Jézus, és Ő önmagára építette fel Gyülekezetét („egyház” szó nem is található az eredeti szövegekben), nem Péterre. Jézus Krisztus Gyülekezete – az Ő teste – a biblikusan megtért és újjászületett hívők összességét jelenti, bármely egyházban és gyülekezetben vannak, NEM a Katolikus Egyházat! Mt. 16:18-ban Jézus szójátékot alkalmazott Péter nevével (Petros - Petra), melyet a Kat. Egyház elkezdett önmagára alkalmazni. De még ezt is időben meglehetősen sokára kezdte el, az első egyházatyák nem is ismerték ezt az érvet.

Ha Péter volna az alap, akkor hogyan értsük, amit Pál mondott: „Mert más fundamentomot (alapot) senki nem vethet azon kívül, a mely vettetett, mely a Jézus Krisztus.” (1 Kor. 3.11) ?

A hívők közösségének alapja Jézus Krisztus, nem Péter, nem az Egyház, nem Szűz Mária, nem a Pápa!

Továbbá, Péter sohasem volt római püspök, ezt ma már a komolyabb katolikus teológusok is elismerik. Semmiféle bizonyíték nincs rá, hogy így lett volna, ellenben számos szól ellene: például Pál miért nem szólítja meg a Római levélben, ha Péter lett volna ott a püspök? Ez elég nagy tiszteletlenség lett volna a részérről.

Azonban, még ha az apostoli folytonosság igaz volna is (de nem az), akkor sem hirdethetett volna az Egyház mást, mint az eredeti, „Isten kegyelmének evangéliuma” (ApCsel. 20:24)

(Sajnos a „kegyelem” szónak is a római katolikus teológiában már más a jelentése, mint a Bibliában. Ezért mondhatja egy katolikus pap, hogy ő is a kegyelem általi üdvösséget hirdeti, de ő mást ért alatta: Isten kegyelme + a Katolikus Egyház közbenjárása, ha a hívő ezt kiérdemli az Egyház által meghatározott módon. Ez a + (plusz) az, ami nem biblikus).

Pál ezt írja a galatáknak: „De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok.” (Gal. 1.8)

A „mi”-be kétségtelenül beletartozik ő maga és az apostolok is. Tehát még az apostoloknak sincs joga ahhoz bármit hozzátenni, amit Isten eredetileg általuk kijelentett, ha az ellentmond a korábbi kijelentésnek. A Katolikus Egyház tehát, ha bírná is az apostoli folytonosságot, akkor is megszegte ezt a parancsot, így amit ma hirdet: „legyen átok”.

Katolikus részről gyakorta kérdezik, hogy mi alapján állítjuk, hogy csak a Biblia az alapja a keresztyén hitnek. Milyen igevers alapján mondjuk ezt? Nos, Pál, amikor Milétoszban elbúcsúzott az efézusi hívőktől, akkor ezt hagyta meg nekik: „És most, atyámfiai, ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége ígéjének, a ki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek közt.” (Apcsel. 20.32). Pál tehát egyedül Istennek, és Igéjének (a Bibliának) követésére ajánlja a hívőket.

 

A „Nagy figyelmeztetés” látnoknője próféciáinak mibenlétét leginkább az leplezi le, hogy abban nagy szerepet kap Szűz Mária, sőt tőle is jönnek jövendölések. A Szűz Mária kultusz a Katolikus Egyház sajátja, és az egyik legsúlyosabb eretnekség, melyet Róma hirdet.

Mária egy áldott, hívő asszony volt, aki abban a kiváltságban részesült, hogy a méhében hordozhatta, és világra hozhatta a testet öltött Jézust. De ennél semmi több szerepe nincs. Nem közbenjáró! „Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,” (1 Tim. 2.5). Még azt a borzalmas eretnekséget is képesek leírni a NF weboldalon (és más katolikus kiadványokban), hogy Mária „Isten Anyja”! (??) Hogyan merülhet fel olyan gondolata egy kereszténynek, hogy Istennek van Anyja? Lassan ott tartunk, hogy Mária megelőzi az Atyát is, hiszen ő az „Isten anyja”! Meg ilyenek, hogy „Ég Királynője”? Micsoda pogány vallássá vált a Katolikus Egyház?

Egy ilyen háttérből hogyan hihetnénk, hogy Istentől származó információk jutnak el hozzánk?

 

ApCsel 2:17-tel kapcsolatban. Péter itt Jóel prófétától idéz a 2:28-32 részeket. Nyilvánvalóan azért teszi ezt, hogy megmagyarázza a Pünkösdkor, a Szent Lélek eljövetele során történt eseményeket. Azonban ez a prófécia nem teljesült be teljesen Pünkösdkor, hanem majd csak Jézus második eljövetelét megelőzően fog. Nagyon fontos, hogy Jóel azt írja, ahogy Péter is idézi: „És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.” Tehát nem csak egy vagy néhány kiválasztott személy fog prófétálni, hanem mindenki. Ez az igevers tehát nem alkalmazható napjaink önjelölt prófétáira.

Azt állítja a hölgy, akitől ez a „Nagy Figyelmeztetés” származik, hogy az üzeneteit belső hang formájában kapja. Honnan tudja, hogy ki beszél hozzá? Honnan tudja, hogy nem a Sátán, vagy valamelyik démona mondja neki ezeket a dolgokat? A Sátán, aki a „hazug és a hazugság atyja” ne volna képes ilyesmire?

Oltáriszentség. Talán Jézus az utolsó vacsorán levágta a fél kezét és azt adta a tanítványainak, mondván „vegyétek, egyétek”? Vagy az a kenyér átváltozott az Ő testévé, a szőlő leve a vérévé? Nem kell más, mint nyitott szemmel olvasni a Bibliát, ahol nyilvánvaló, hogy „Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige,” … „S az Ige testté lett, és közöttünk élt. (Jn. 1:1,14 – Kat. ford.). Krisztus a testté lett Ige. Nem a fizikai testét kell ennünk (sem az azzá „átvarázsolt” kenyeret és bort), hanem az Ő Igéjét, a Bibliát kell „ennünk”, hiszen „Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, a mely Istennek szájából származik.” (Mt. 4.4).

Az Úrvacsora megemlékezés („ezt cselekedjétek az én emlékezetemre - 1 Kor. 11.24) Krisztus érettünk megtört testére és kiontott vérére, nem valamiféle misztikus hókusz-pókusz, amikor a pap „átlényegíti” a kenyeret Jézus valóságos testévé. Ez egyike a Katolikus Egyház tévelygésinek. II. Vatikáni zsinat ide vagy oda, a legsúlyosabb eretnekségekkel az Egyház még nem számot le, és nem is lesz rá képes soha, mert a saját hagyományainak fogja.

Ha XXIII. János nem hal meg a II. Vatikáni zsinat alatt, akkor talán máshogyan alakultak volna a dolgok. Istennek azonban úgy tűnik, más tervei vannak. Az utána következő VI. Pál már megint egy régi vonalas pápa volt, és azóta is mindegyik olyan. A jelenlegi Pápa előzőleg a Hittani Kongregáció vezetője volt, mely szervezetet régebben úgy neveztek, hogy Szent Inkvizíció. A mostani Pápa egy modern inkvizítor. A Katolikus Egyház nem változik lényegileg. Külsőleg már más képet mutat, de belül változatlan. Fellép a vallásszabadság érdekében, de korábban elégettette azokat, akik másban merészeltek hinni. Kiáll a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen, de anno ő hozta létre az első gettókat Rómában. (A „gettó” név is ebből az időből származik.)

Sajnálom, de nem mondhatok mást, mint, hogy a Katolikus Egyház egy báránybőrbe bújt farkas. Lehet, hogy tévedek, de a gyümölcseik alapján úgy vélem, hogy a magukat katolikusoknak vallók között a valódi, megtért, újjászületett keresztyéneknek a száma messze 1% alatt van. A többségüknek pusztán vallása van.

A Nagy Figyelmeztetés a számukra ez: vallják meg bűneiket, és fogadják el személyesen Jézus Krisztust Megváltójuknak. Ezt kell tenniük, mert sem Szűz Máriához, sem az ún. „szentekhez” való imádkozás, sem a bármilyen mély vallásosság, sem az Egyház, sem egy pap, sem a Pápa nem tud értük tenni semmit. Krisztus már mindent elvégzett, csak el kell ezt fogadni Tőle, mint ajándékot.

Valószínű, hogy az Európai Uniónak is szerepe lesz az Utolsó idők eseményeiben, valamilyen átalakult formában, de a Jel 17-18-ben szereplő Babilon egyértelműen a Római Katolikus Egyházra utal. A Fenevadon ülő asszony a Pápákat jelenti. Milyen várost ismerünk, mely hét hegyen épült, és amelynek uralkodója uralkodott a többi népeken? Rómán kívül van ilyen város? Melyik uralkodó öltözött oly mértékben bíborba és aranyba, halmozott fel akkora gazdagságot, mint a Pápák? Ki az, aki részeg volt a szentek vérétől? Ki, aki annyi hívő keresztyént gyilkolt meg, mint a pápák? A szentek ugyanis a Biblia szerint a hívő keresztyének megjelölései, nem azok, akiket a Kat. Egyház kinevezett annak!

A Katolikus Egyház aggódik a szegényekért és az éhezőkért szavakban, de az eszébe sem jut, hogy a mérhetetlen gazdagságú műkincseiből, drágaköveiből, aranyából, ezüstjéből eladjon, és ezekből megsegítse azokat. Pedig mindezeket a világ szegényeitől gyűjtötte össze (csikarta ki) az évszázadok során. Micsoda képmutatás!

Amikor Aquinói Tamás Rómában járt, a Pápa megmutatta neki a kincsestárát. A Pápa megjegyezte, hogy nem mondhatja azt többé, mint Péter, hogy „aranyom, ezüstöm nincs nékem”. Tamás így felelt: „Valóban nem. De azt sem mondhatja a sántának, hogy kelj fel és járj”.

Bizony, ennyiben „örököse” ma az Egyház Péternek.

III. Ince keresztesei Beziers-ben kiirtották a város teljes lakosságát, mintegy 25000 embert, nőket, csecsemőket, kisgyermekeket, mert ez a város volt az albigensek egyik „fészke”, akik merészeltek ellentmondani a Pápa hatalmának, és egy biblikusabb gyakorlatot követni. Diocletianus császár uralkodása alatt mintegy 2000 keresztyén halt mártírhalált. III. Ince ennek a többszörösét mészároltatta le. Mindezt a krisztusi szeretet nevében. Volt idő, amikor veszélyes volt a nőknek gyónni menni a paphoz, annyira elharapódzott a nemi erőszak a klérusban a cölibátus miatt (ami szintén nem biblikus gyakorlata a z Egyháznak).

Hogyan bánt Róma (a pápák) más nemzetekkel? Emelt és tett félre királyokat, császárokat, ha hatalmi érdekei megkívánták? De mennyire! Számos ilyen esetet ismerünk a történelemből.

Ki élvezett olyan kiváltságokat, szólt bele a népek dolgaiba oly mértékben, mint ahogy a pápák tették ezt?

Ki mondhatja azt, hogy „nem vagyok özvegy” (mert nincs felesége) a pápákon kívül?

Igen, a Jelenések könyve eseményei a jövőben fognak lejátszódni. De ez nem jelenti azt, hogy a hívőknek várniuk kellene a kimenetellel a hamis Egyházból addig, míg mindez megtörténik. Sőt, akkor már késő lesz!

 

Nem kell ahhoz látnok, hogy minden ember tudja, hogyan áll Isten előtt:

Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.” (Róm. 3.23)

Az sem titok, hogy mi ennek a véteknek (a bűnnek) a következménye: „a bűn zsoldja halál” (Róm. 6.23a)

A megoldást is ismerjük: „Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.” (Róm. 5.8)

Azt is tudjuk, mit kell ahhoz tennünk, hogy Jézus áldozata a mi számunkra is érvényes legyen: „Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” (Róm. 10.13 – Kat. ford.)

Ennek módja is jól ismert: „Kegyelemből részesültetek a megváltásban, a hit által, ez tehát nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék.” (Ef. 2.8-9 – Kat. ford.)

 

Ki hitette el azt veled és másokkal, hogy az Istennel való megbékéléshez a Katolikus Úrvacsorából, mint Jézus testéből kell enned és innod? Az üdvösség hit által van „aki hisz, annak örök élete van”, nem szertartások által! Hiába vesz részt valaki az Úrvacsorán, de nem bánta meg a bűneit, nem tért meg azokból (metanoia: gondolkodás megváltoztatása), attól még elkárhozik!

Még egyszer a Nagy Figyelmeztetés minden hitetlennek és névleges kereszténynek:

E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek: Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek, az által, hogy feltámasztá őt halottaiból.” (Apcsel. 17.30-31)

Isten elmondta az akaratát a Bibliában, elegendő arra figyelnünk!

  

 

Ha ezt mondom a hitetlennek: Halálnak halálával halsz meg, és te őt meg nem inted és nem szólasz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő gonosz útjáról, hogy éljen: az a gonosztevő az ő vétke miatt hal meg, de vérét a te kezedből kívánom meg. De ha te megintetted a hitetlent, és ő meg nem tért hitetlenségéből és gonosz útjáról: ő az ő vétke miatt meghal, de te megmentetted a te lelkedet.” (Ezék. 3.18-19)

Azért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindeneknek vérétől tiszta vagyok. Mert nem vonogattam magamat, hogy hirdessem néktek az Istennek teljes akaratát.” (Apcsel. 20.26-27)

Hozzászólások   

#6 Erik 2012-12-01 00:38
Kedves Gemma!
"Ha a Katolikus Egyházat támadják, akkor Jézus Krisztust támadják!! Ezt soha, de SOHA ne feledjék el!"
Sajnálom, de nem hagyhatom, hogy becsméreljék az én egyetlen büszkeségemet! Ne tessék az Urat intézményesíten i, emberi, mulandó dolgokba, formákba önteni! 100%-ig biztos vagyok benne, hogy Ő nem egy intézményt szeretne befogadni, hanem személyeket. "Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, Atyám az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust." - Olyan érdekes, hogy Jézus nem volt annyira misztikus, mint a mai, de legfőképp a katolikus egyház. Hogy is nevezzük ezeket? "Hittitok"? De ha Jézus felfoghatatlan dolgokat hagyott maga után, akkor ezek szerint lőttek az örök életnek. Ostya? Átváltoztatás? Tessék olvasni egy kis Ószövetséget, ott is ugyanaz az Isten szól, mint az evangéliumokban , talán majd megérti, hogy miért felesleges az a sok hacacáré a pedo-papokkal.
+1 #5 Hoffman József 2012-11-29 20:56
Kedves Gemma!
Nem akarok tiszteletlen lenni, de ön vajon megértette, miről szólt ez a cikk? Nekem nem úgy tűnik.
A Biblia szerint (Kat. ford): "Mert azt mondja az Írás: Aki hisz benne, nem szégyenül meg." (Róma 10:11)
És azt is: "Nincs semmi elmarasztaló ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban élnek." (Róma 8:1)
A Biblia szerint tehát azok, akik hisznek Jézus Krisztusban, se ítéletre nem mennek, se szégyenkezni nem fognak. Minden újjászületett hívő meg fog jelenni Krisztus előtt, de nem elmarasztaló, hanem jutalomosztó ítéletre. Amit veszíthetünk, csak a jutalmainkból lehet. Jézus ugyanis minden vétkünkért fizetett a kereszten, ha ehhez hozzá akarunk tenni, azzal lábbal tapodjuk Jézus Krisztus vérét. Ez az igazi istenkáromlás!

Javasolhatok én is egy könyvet? A jezsuita Peter de Rosa könyvét: Krisztus helytartói - a Pápaság árnyoldalai c. könyvét. Ez egy nagyon alapos és elfogulatlan könyv a pápaságról. Minden katolikusnak olvasnia kellene.

Kérem ne tegyen rosszindulatú feltételezéseke t: honnan veszi, mivel töltöm én vagy bárki más az estéit?
Megbocsátok, elsősorban mert Jézus erre kér, és mert betudom érzelmi felindultságnak.

Az Úr adjon mindnyájuknak tiszta látást!
-1 #4 Gemma 2012-11-29 17:46
a kommenteket elolvasva csak az jut eszembe, hogy vak vezet világtalant...
most komolyan, maguk értik is amit írnak?
sajnálom magukat, olyan gyengék és esetlenek Jézus valóságos teste és vére nélkül mint a harmat. Az ostyát csak a Római Katolikus Egyház (+ortodox, és görögkat.) papjai tudják átváltoztatni Jézus testévé, ez a legnagyobb misztérium amit Jézus nekünk adott. Magunk pedig itt mind pont ellene beszélnek. Nagyot fognak szégyenkezni mikor az ítéletnél, Jézus és a hatalmas Bíró előtt állva lehull a lepel a szemükről! Ha a Katolikus Egyházat támadják, akkor Jézus Krisztust támadják!! Ezt soha, de SOHA ne feledjék el! Ezentúl, ha bármi sértő megjegyzést tesznek a Katolikus Egyházra, nyugtalanságot fognak érezni magukban! Minden egyes ilyen alkalommal jussanak eszükbe soraim!!!
Túl keveset tudnak és túlságosan el van hallgattatva a lelkiismeretük, az a baj! Gondolom minden este tévénézéssel töltik az időt. Meglátszik. Faustya nővér naplóját, Mária Natális nővér naplóját és a szentek életét ajánlom olvasásra, hogy megtanuljanak tisztán látni.
+1 #3 Erik 2012-08-21 23:38
Teljesen egyetértek Önnel József! Egyszer elmentem zarándoklatra, mert meghívtak. De többet nem megyek, ez a túlzott bálványimádás nem egészséges kereszténynek való. Meg is mondtam, hogy Szűz Mária, Szent József, Szent Anna és a többi kitalált szent csak keretei lehetnek a festménynek, és nem a keret a lényeg, hanem a KÉP, amely azonos a mi Urunk Jézus Krisztussal.
Ha még elolvasná egy katolikus a hozzászólásomat , üzenem neki: Önnek semmiféleképp sem szabad vállalnia, hogy a keret hatására elhomályosuljon Önben a KÉP, amely azonos Jézussal, és a Vele való személyes kapcsolattal.
Isten áldja magukat!
+1 #2 Mária 2012-08-18 15:35
Köszönöm ezt a részletes, komoly cikket. Isten áldja meg a további szolgálatát!
+1 #1 beliver 2012-08-16 12:35
Áldjon meg az Úr titeket!
Egyetértek József tényfejtéseivel a katolikus egyházról.Én is benne voltam mélyen, de a Mindenható kihozott és megszabadított belőle.Én is hirdetem az igazságot az utat és az életet ami maga Jézus Krisztus.Erre a felismerésre az ember csak Isten kegyelme által jut el.Szüleim és testvéreim még a katolikus-világ i rendszer keveredésében élnek.Többször beszélgettünk már velük az igazságról, de látszik, hogy a lepel ott van rajtuk.Nem tudják megérteni azt , ami számunkra már egyértelmű.Egye t lehet tenni , közbenjárni érettük és könyörögni az Úrhoz, hogy nyissa meg a szívüket.Jézusn ál vannak a kulcsok.Amit Ő kinyit az nyitva lesz és amit bezár az zárva lesz.Ezt a mostani napokban is megtapasztaltam .Jézus bezárt egy ajtót az életünkben és kinyitott egy új ajtót amit mi emberek képtelenek lettünk volna megtenni.
Kívánom minden kedves olvasónak, hogy nyissa meg Jézus az ő számukra is a igazságra jutás ajtaját.
Isten áldjon titeket

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

Ki olvas minket

Jelenleg 30 vendég és 0 felhasználó van vonalban.