Ellentmondások a Bibliában?

Felhasználó értékelés

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

A következőkben szeretnék megvizsgálni néhány olyan látszólagos ellentmondást, amelyet nekem tettek fel az elmúlt években. Némelyikkel bizonyára ti is találkoztatok már.

Három csoport:

 1. versek közötti látszólagos ellentmondások
 2. Isten jellemével, pl. igazságosságával szembeni ellenvetések.
 3. Másolási hibából adódó apróbb eltérések
 • Kísért Isten gonosszal, vagy sem?

(Jak 1:13) Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért.

Ezzel szemben:

(1Móz 22:1) És lőn ezeknek utána, az Isten megkísérté Ábrahámot, és monda neki: Ábrahám! S az felele: Ímhol vagyok.

Kísért tehát Isten, vagy sem?

A megoldás könnyen megtalálható, ha megnézünk más Biblia fordításokat is.

Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította: Ábrahám! Ő pedig felelt: Itt vagyok.”

Isten tehát nem kísértette Ábrahámot, hogy kövessen el valami bűnt, hanem próbára tette. Istentől semmi gonosz nem származhat, így Ő nem is kísért senkit gonosszal. A kísértés, hogy bűnt kövessünk el, mindig a Sátántól származik. Ellenben Isten próbára teheti a hívőt, hogy kipróbálja a hitét.

Ha az egész Bibliát a maga teljességében szemléljük, nyilvánvaló lesz előttünk ez a dolog.

A Biblia ihletettsége és tévedhetetlensége az eredeti szövegekre vonatkozik, nem a fordításokra. Ez nem jelenti azt, hogy a fordításokban nem lehet megbízni, de néha előfordul, hogy valamit nem lehet tökéletesen egy másik nyelvre átültetni, és ez vezethet félreértésekre.

Ez tehát nem ellentmondás. Isten nem kísért gonosszal, de a hívőt próbára teheti.

 

 • Megbánja-e Isten amit tesz, vagy sem?

Ha Istennek valamit meg kell bánnia, akkor az azt jelenti, hogy nem látta előre, hogy mi fog történni, sőt nem volt képes az eseményeket a szándékainak megfelelően alakítani. Ez pedig mindentudását, mindenhatóságát, végső soron Isteni mivoltát érinti.

(4 Mózes 23:19 )Nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mond-e olyat, amit meg ne tenne, ígér-e olyat, amit nem teljesít?”

(1 Sámuel 15:29)Izráel fenséges Istene nem hazudik, és nem is bán meg semmit, mert nem ember ő, hogy megbánjon valamit.”

Ezzel szemben:

(1 Mózes 6:6)megbántaaz Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében.”

(1 Sámuel 15:11) „Megbántam, hogy királlyá tettem Sault, mert elfordult tőlem, és nem teljesítette, amit meghagytam neki.”

Ez súlyos kérdés, hiszen Isten jellemét érinti. Az 1 Sámuel 15-bőlszármazó idézetek különösen problémásak, hiszen Sámuel könyvének ugyanazon fejezetében fordulnak elő. Mi lehet itt a megoldás?

Válasz:

A megbánással kapcsolatban meg kell különböztetnünk a belsőés a külsőmegbánást. A belső megbánáskor először is megváltozik az illető gondolkodásmódja a tettével kapcsolatban. Már nem helyesli, sőt, helyteleníti azt. A külső megbánáskor pedig ehhez mérten megváltoztatja cselekedeteit is. Teljes (belső és külső) megbánásra csak azok képesek, aki nem látják előre cselekedeteik következményét. Isten azonban mindent előre tud, amit elhatároz, meg is cselekszi.

Mert ő ugyanaz marad. Ki változtathatná meg? Véghezviszi, amit lelke kíván.” (Jób 23:13)

Nem hallottad még, hogy én ezt régóta elvégeztem, jó előre kiterveltem? Most csak véghezviszem...” (2Kir. 19:25)

Én, az ÚR, megmondtam, be is teljesedik, mert véghezviszem!” (Ezék. 24:14)

A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. (Ézsa. 42:9)

Mindezek alapján biztosra vehetjük, hogy amikor Isten megbánást említ, akkor csupán tettei megváltozásáról beszél, melyet szintén jó előre tudott, hogy így fog eljárni. Az emberek a megbánást csak a viselkedés megváltozásából tudják érzékelni, azonban a viselkedés nem csak megbánás miatt változhat meg, hanem előre tervezettség alapján is. Mi emberek a megbánást csak a cselekedetek megváltozásából tudjuk érzékelni. Isten tehát ezen a módon tudatja velünk, hogy helyteleníti a cselekedeteinket, noha Ő mindig is tudta, hogy ekkor így fog tenni. Isten terve nem szenved csorbát, az emberi szemlélő számára a tette mégis a megbánáshoz hasonlít.

Megengedhető, hogy a bibliai szerzők ugyanazt a szót használják isteni és az emberi megbánásra, mert emellett elmondják, hogy Isten eredeti elképzelése sohasem változik. A figyelmes olvasó így megértheti, hogy Isten megbánása nem a gondolkodásának, hanem pusztán tetteinek megváltoztatását jelenti. Isten tehát már a teremtéskor tudta, hogy Ádám el fog bukni, hogy Saul nem lesz jó király stb.

Ez a kérdés szorosan összefügg az ember szabad akarataés Isten mindentudásalátszólagos ellentétével. Isten ugyanis előre tudja – sőt eltervezte -, hogy ki, hogyan fog dönteni, az ember azonban mégis szabadon hozhat döntéseket, és tettei alapján számon kérhető. Magyarul, Isten mindent tudását nem hozhatjuk fel majd mentségként, amikor számot kell adnunk előtte az életünkről, döntéseinkről, vagy éppen nem döntésünkről.(Például abban a legfontosabb kérdésben, hogy elfogadtuk-e Jézus Krisztust Megváltónknak, vagy sem). Attól, hogy Isten tudja – hiszen azért Isten -, hogy te hogyan fogsz dönteni, attól még a döntést neked személyesen kell meghoznod, saját belátásod alapján.

Isten megbánása tehát nem azt jelenti, hogy helyteleníti egy korábbi döntését, ezért újat hoz helyette. Isten megbánása csupán tetteinek megváltoztatását jelenti, melyet előre elhatározott már.

 

 • Hány órakor feszítették meg Jézust?

Vala pedig három óra, mikor megfeszíték őt.” (Márk 15:25)

vagy

Vala pedig a husvét péntekje; és mintegy hat óra. És monda a zsidóknak: Ímhol a ti királyotok! Azok pedig kiáltoznak vala: Vidd el, vidd el, feszítsd meg őt! ...(Ján 19:14-15)

3 vagy 6 óra? Ráadásul a 6 óra még csak a kihallgatás időpontja, nem a keresztre feszítésé. Addig még újabb órák telhettek el. Márk vagy János tévedett tehát?

A probléma itt valójában anakronisztikus jellegű. Vagyis a mai olvasók kortévesztése okozza. Az anakronizmus azt jelenti, amikor egy korszakot egy másik kor szemüvegén keresztül vizsgálunk, és ebből vonunk le hibás következtetéseket.

Ebben az esetben az 1. századra vetítjük ki napjaink viszonyait. Mi már természetesnek vesszük a nap óráinak egységes felosztását, de az első században ez nem volt így.

Két lényeges dolgot kell figyelembe vennünk. Az első, hogy egy óra nem volt szigorúan véve 60 perc, hanem nagyon változó időtartamot jelölhetett. A második, hogy az órák számolását sem ugyanakkor kezdték. A 24 órás ciklust akkor még nem használták.

A zsidók estétől reggelig, és reggeltől estéig számolták a 12-12 órát. A rómaiak a maihoz hasonlóan éjféltől délig, majd déltől éjfélig. Ezt ellenőrizni lehet a korral foglalkozó irodalmakban, de akár az interneten is.

Az ellentmondás könnyen feloldható, ha úgy tekintjük az időket, hogy Márk a zsidó időszámítással számolt, János pedig a rómaival.

Márknál tehát a nap 3. órájában történt a keresztre feszítés. Mai idő szerint ez 9 óra után lehetett.

Jánosnál nem a keresztre feszítés, hanem a kihallgatás időpontját jegyezte fel. Római idő szerint ez hajnal 6 órakor volt, ami egybeesik a mi jelenlegi időszámításunkkal is. Innen azonban még jó pár órának el kellett telnie a tényleges megfeszítésig. Ez lehetett akár 3 óra is. Így a keresztre feszítés 6+3=9 órakor történt. Pont úgy, mint Márknál.

Ez a „hiba” is meg van tehát oldva.

 

 • Szabad-e azt mondani valakinek, hogy bolond?

(Máté 5:22) Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre: aki pedig azt mondja az ő atyjafiának: Ráka, méltó a főtörvényszékre: aki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére.

(Máté 23:17) Bolondok és vakok: mert melyik nagyobb, az arany-e, vagy a templom, amely szentté teszi az aranyat?

Mind a kettő kijelentést Jézus tette. Ellentmondott tehát önmagának?

Csak akkor tudja helyesen érteni valaki ezt a dolgot, ha nincsenek negatív előfeltevései Jézussal kapcsolatban. Igazából ahhoz, hogy valakinek egyáltalán eszébe jusson ebben eltérést látni, az kell, hogy negatív előfeltevései legyenek a Biblia megbízhatóságával és isteni eredetével szemben.

A helyes értelmezése Jézus szavainak egyszerűen az, hogy mi emberek nem mondhatjuk senkinek, hogy bolond. Semmilyen okból sem. Ha haragszunk rá, akkor sem.

Isten azonban mondhatja egy embernek, hogy bolond, ha az esztelenül cselekszik. Isten ítélete ugyanis nem szubjektív benyomásokon alapul, hanem a teljes igazság ismeretén. Jézus, mint Isten, mondhatta azt az írástudóknak és farizeusoknak, hogy bolondok. Ez igazából egy újabb érv Jézus isteni mivolta mellett.

 

 • Saul (Pál) Jézussal való találkozása körüli látszólagos ellentmondások. Mit hallottak a Saullal lévők?

ApCsel. 9:3 - 7

(3) És amint méne, lőn, hogy közelgete Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fény sugárzá őt körül a mennyből:

(4) És ő leesvén a földre, halla szózatot, mely ezt mondja vala neki: Saul, Saul, mit kergetsz engem?

(5) És monda: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig monda: Én vagyok Jézus, akit te kergetsz: nehéz neked az ösztön ellen rugódoznod.

(6) Remegve és ámulva monda: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig [monda] neki: Kelj fel és menj be a városba, és majd megmondják neked, mit kell cselekedned.

(7) A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyan a szót, de senkit sem látva.

ApCsel 22:6 - 9

(6) Lőn pedig, hogy amint menék és közelgeték Damaszkuszhoz, déltájban nagy hirtelenséggel az égből nagy világosság sugárzott körül engem.

(7) És leesém a földre, és hallék szót, mely monda nekem: Saul, Saul, mit kergetsz engem?

(8) Én pedig felelék: Kicsoda vagy, Uram? És monda nekem: Én vagyok a názáreti Jézus, akit te kergetsz.

(9) Akik pedig velem valának, a világosságot ugyan látták, és megrémültek; de annak szavát, aki velem szól vala, nem hallották.

Hallották a szót vagy nem hallották tehát Saul kísérői? Valamit válaszolnunk kell rá, ha megkérdezik ezt tőlünk, nem bagatellizálhatjuk el a dolgot, mert akkor csak megerősítjük a kérdezőt abbéli meggyőződésében, hogy a Biblia tele van hibákkal.

Valójában nem olyan nehéz megérteni a dolgot, ha egy kicsit gondolkodunk rajta.

Az történt, hogy a Saullal lévő férfiak hallottak hangot, de nem értették azt. (9:7) „hallották ugyan a szót[phóné]”. A „szó” [phóné] jelenthet csak hangot, vagy zúgást is, nem csak érthető szavakat. Pl.: (Jel 1:15) „És a lábai hasonlók valának az izzó fényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg; a szava [phóné]pedig olyan, mint a sok vizek zúgása [phóné].”

Ebben a versben mind a két értelemben szerepel a szó, és nyilvánvaló, hogy a vizeknek nem szavai vannak, hanem hangja, zúgása. Ez egy hasonlat, de a „phóné„ szó tágabb jelentéstartalma akkor is láthatóvá válik belőle.

(Apcs 26:14)„Mikor pedig mi mindnyájan leestünk a földre, hallék szózatot, mely ÉN HOZZÁM szól és ezt mondja vala …”.Jézus tehát kifejezetten Saulhoz szólt. A hangot hallották a többiek is, de nem értették, amit mond, mert azt kimondottan Saulhoz intézte az Úr.

Ha tehát valaki felül képes emelkedni a negatív előfeltevésein, akkor könnyedén be tudja látni, hogy nincs ebben sem semmiféle ellentmondás.

 

Midiániták vagy izmaeliták voltak-e akiknek testvérei eladták Józsefet?

1Móz 37:25 - 37:28

(25) Azután leülének kenyerezni, és felemelék szemeiket, és láták, hogy íme egy ismáelita karaván jő vala Gileádból, és azoknak tevéi visznek vala fűszerszámot, balzsamot és mirhát, menvén, hogy alávigyék Egyiptomba.

(26) És monda Júda az ő atyjafiainak: Mi haszna, ha megöljük a mi atyánkfiát, és eltitkoljuk az ő vérét?

(27) Jertek adjuk el őt az ismáelitáknak, és ne tegyük reá kezünket, mert atyánkfia, vérünkből való ő. És hallgatának rá az ő atyjafiai.

(28) És menének arra midiánitakereskedő férfiak, és kivonák és felhozák Józsefet a kútból, és eladák Józsefet az ismáelitáknakhúsz ezüstpénzen: [azok] pedig elvivék Józsefet Egyiptomba.

Válasz:

Az ismaeliták és a midiániták ugyan azok. Mind a két népcsoport Ábrahámtól származott eredetileg. Ismael Hágártól, a szolgálótól, Midián pedig Ketúráhtól, akit Sára halála után vett feleségül. Ezek később összekeveredhettek, mert egymás szinonimájaként használja a nevüket a Biblia. Lásd a Bírák 8:24-et.

Bír 8:22 - 8:24

(22) És mondának az Izrael férfiai Gedeonnak: Uralkodjál felettünk te és a te fiad és a te fiadnak fia, mert megszabadítottál bennünket a midiánitákkezéből.

(23) És monda nekik Gedeon: Én nem uralkodom felettetek, sem az én fiam nem fog uralkodni rajtatok. Az Úr uralkodik ti felettetek!

(24) Azután monda nekik Gedeon: Egyet kívánok [csak] tőletek, hogy adja nekem mindenikőtök a zsákmányul ejtett fülön függőket; mert arany fülön függőik voltak azoknak, mivelhogy izmaelitákvalának.

Gedeon a midiánitákkal harcolt, de ebben a versben, mint ismaeliták történik az utalás rájuk. Ez sem ellentmondás tehát.

II.

 • Szabad-e ölni?

Ne ölj.”(2Móz. 20:13)

Így szól a Seregek Ura: Megemlékeztem arról, amit cselekedett Amálek Izraellel, hogy útját állta neki, mikor feljöve Egyiptomból. Most azért menj el és verd meg Amáleket, és pusztítsátok el mindenét; és ne kedvezz neki, hanem öld megmind a férfit, mind az asszonyt; mind a gyermeket, mind a csecsemőt; mind az ökröt, mind a juhot; mind a tevét, mind a szamarat.” (1Sám. 15:2–3)

Még egy nagyon gyakori vádra szeretnék kitérni, amelyet Isten igazságosságával szemben szoktak felhozni. Talán már találkoztatok vele ti is.

Gyakran vádolják Istent kegyetlenséggel azért, mert a kánaáni népek kiirtására adott utasítást Izráelnek.

(5Móz 7:2) És adja őket az Úr, a te Istened a te hatalmadba, és megvered őket: mindenestől veszítsd ki őket; ne köss velük szövetséget, és ne könyörülj rajtuk.

Igaz ez a vád, hogy Isten kegyetlenül bánt el ezekkel a szegény ártatlan népekkel? Valamit felelnünk kell erre!

Először is nézzük meg, hogy miért tette ezt Isten:

5Móz 9:4 - 9:5

(4) Mikor azért kiűzi az Úr, a te Istened azokat te előled, ne szólj a te szívedben, mondván: Az én igazságomért hozott be engem az Úr, hogy örökségül bírjam ezt a földet; holott e népeket az ő istentelenségükért űzi ki te előled az Úr;

(5) Nem a te igazságodért, sem a te szívednek igaz voltáért mégy te be az ő földjük bírására; hanem az Úr, a te Istened e népeknek istentelenségéért űzi ki őket előled,hogy megerősítse az ígéretet, amely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak: Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak.

Konkrétan ezekért a bűnökért ítélte el a kánaáni népeket Isten:

5Móz 18:9 - 12

(9) Mikor te bemégy arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad neked: ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek utálatosságai szerint.

(10) Ne találtassék te közötted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló;

(11) Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző;

(12) Mert mind utálja az Úr, aki ezeket műveli, és ez ilyen utálatosságokértűzi ki őket az Úr, a te Istened te előled.

A válasz tehát itt is teljesen kézenfekvő annak, aki negatív előfeltevés nélkül olvassa a Bibliát.

Az özönvíz után Isten világossá tette, mi a büntetése a gyilkosságnak.

(1Móz 9:6) Aki ember-vért ont, annak vére ember által ontassék ki; mert Isten a maga képére teremté az embert.

Ez a parancs minden népre, minden emberre érvényes. A kánaáni népek embereket áldoztak, ezért ítéletük emberi általi halál volt, melyet Isten az izraeliták által rendelt végrehajtani.

Azokban az országokban, ahol van halálbüntetés, senki sem tarthatja a bírót kegyetlennek, aki a törvények alapján hoz halálos ítéletet, és az ítéletvégrehajtót sem lehet gyilkosnak nevezni.

A gyilkosságot meg kell különböztetni a gyilkosság ítéletétől. Isten úgy rendelkezett, hogy a gyilkosság büntetése halál kell legyen. De az ítélet végrehajtása nem gyilkosság!

 

III.

Nézzünk meg néhány olyan igerész is, ahol tényleges eltérések találhatók. Vannak a Bibliában olyan kisebb eltérések – különösen Sámuel és a Királyok, illetve a Krónikák könyvei között – melyek másolási hibákból adódtak.

Nem tudom, meglepetés-e ez valakinek, hogy vannak ilyen helyek is. Nem szabad azonban becsuknunk a szemünket ezek felett, és úgy tennünk, mintha ezek nem is léteznének. Ezzel ugyanis hallgatólagosan elismerjük, hogy lehetnek hibák a Bibliában.

Amikor megnézünk néhány ilyen helyet, akkor érdemes felhívni rá a figyelmét annak, aki előhozakodik ezekkel, hogy figyelje meg: mekkora súlyú pontatlanságok ezek a teljes üzenet integritása, épsége szempontjából!

Egy véletlen másolói elírás valamely nem igazán jelentős dologban, és az üzenet szándékos megváltoztatása között ugyanis óriási a különbség.

Megkérdezheti valaki, hogyha Isten ihlette a Biblia íróit, hogy pontosan azt írják le, amit Ő akart, akkor miért nem vezette a másolók kezeit is úgy, hogy ne vétsenek hibákat?

Természetesen megtehette volna. De Isten bölcsességében még sem tette meg. Ő tudja, hogy miért, mi nem. Isten gondoskodott arról, amit ma a kezünkbe tartunk, az az Ő Igéje legyen. Jézus, amikor felolvasott az Írásokból, egy akkori tekercsből olvasott fel. Amikor látunk kisebb hibákat, azok sohasem a Biblia tanaira, hanem csak kisebb részletekre vonatkoznak. Általában nevek összecseréléséből, vagy számok elírásából.

 

 • Hány éves korában kezdett uralkodni Akházia?

Huszonkétesztendős volt Akházia, mikor uralkodni kezdett, és egy esztendeig uralkodott Jeruzsálemben; az õ anyjának neve Athália volt, Omrinak, az Izráel királyának leánya. (2Királyok 8:26)

ezzel szemben:

Akházia negyvenkétesztendős volt, mikor királylyá lett, és egy esztendeig uralkodék Jeruzsálemben. Anyjának neve Athália volt, a ki az Omri leánya vala. (2Krónika 22:2)

Hány éves korában kezdett tehát uralkodni Akházia: 22 vagy 42? Ez egy valós hiba, és a Királyok könyvében szerepel helyesen az adat. Ez nagyon könnyen belátható, csak el kell olvasni hozzá a szövegkörnyezetet. Akházia az előző király, Jórám fia volt, akiről ezt olvashatjuk: „Harminczkét esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, és nyolcz esztendeig uralkodott Jeruzsálemben.” (2Kir. 8:17) Jórám halála miatt került a fia a trónra. Számoljuk ki, hány éves korában halt meg Jórám: 32 évesen kezdett uralkodni, és 8 évig uralkodott. Tehát 40 éves korában. Kérdés tehát, hogy egy negyven éves embernek lehet-e 42 éves fia? Olyat azonban már hallottunk, hogy 18 éves korában gyereke született valakinek. Tehát 22 éves fia már lehet neki. Ugyanezeket az információkat találjuk a Krónika könyvében is. Itt tehát egyszerűen elírták valamikor az évszámot.

A Királyok könyvének keletkezését 600 és 575 közöttre teszik a tudósok és talán Jeremiás volt a szerző, de ez nem biztos. A Krónikák könyvének összeállítását (körülbelül 10 forrásból) pedig 450 körülire teszik, és Ezsdrás a legvalószínűbb szerző. Inkább azon kellene megdöbbennünk, hogy két különböző leírása ugyanazon korszaknak, hogyan lehet ennyire egyező?Van két olyan történész napjainkban, aki teljesen egyet ért az előző 500 év történelmi eseményeit illetően?

Ez a hiba azonban az eredeti iratokban biztosan nem volt benne, hanem a mégoly gondos másolás során vétették. Több száz év egymást követő másolatain keresztül nem lenyűgöző ekkora pontosság?

Az ilyen apróbb hibák tulajdonképpen még további bizonyítékai a szigorú másolási szabályoknak. Ugyanis nem egy másoló felfedezhette ezt a nyilvánvaló hibát, még sem vette hozzá a bátorságot, hogy kijavítsa. Ennyire tisztelte a szöveget, amit másolt! Hiszen ez Isten szava! Ez újabb bizonyíték a mellett, hogy a Biblia szövegét nem változtatták meg!

(Rendőrségi nyomozók tudják, hogyha két vallomás hajszálra egyezik, akkor az gyanús!) Mintha Isten szándékosan engedne meg ilyen apró hibákat, hogy lássuk, az üzenet lényege sértetlen. Mert ugye nem gondolja senki, hogy ettől a Biblia üzenete megváltozna?

A Bibliában nagyon gyakran előfordul, hogy ugyanazt az eseményt, többen, más nézőpontból örökítik meg. (Gondoljunk csak az evangéliumokra.) Még sincs köztük eltérés. A különböző szerzők esetleg más részleteket tartanak fontosnak, és emelnek ki, de amit mondanak, abban teljes az összhang. Mely más könyv mondhatja ezt el magáról?

 • Salamon öntött rézmedencéjének méretei

Még egy ilyen számadat eltérést nézzünk meg. Elég gyakran előkerül a Salamon által készíttetett réztenger méreteinek kérdése. Előfordulhat, hogy mi is találkozunk vele.

(1Kir 7:26) És a vastagsága egy tenyérnyi volt, és a pereme olyan, mint a pohár ajka, [vagy] a liliom virága, és kétezer báthfért bele.

(2Krón 4:5) Vastagsága egy tenyérnyi volt, és karimája olyan, mint a pohár ajka, [vagy] a liliom virága; és háromezer báthfért belé.

Mennyi víz volt az öntött tengerben? Ebben az esetben lehetséges az, ami a fordításból nem látszik, hogy 3000 báth fért bele, de 2000 báth volt, amennyit beletöltöttek. Vagyis nem töltötték tele.

A réztengerrel kapcsolatban fel szokott merülni egy másik méretbeli kérdés is.

(2Krón 4:2) Csináltatott öntött tengert is, mely egyik szélétől fogva a másik széléig tíz sing vala, körös-körül kerek, és öt sing magas, és harminc sing zsinór érte be a kerületit.

Matematikusok rögtön észrevehetik, hogy PI-vel számolva a kerületének 31,4 singnek (könyöknek) kellene lennie, nem 30-nak.

Ha azonban tekintetbe vesszük az egy tenyérnyi vastagságát, akkor a belső kerülete, már lehetett 30 sing. Sőt, ilyen módon a PI értéke egész pontosan ki is számolható.

 • Voltak-e fiai Mikálnak?

(2Sám 6:23)Ennek okáért Mikálnak, Saul leányának nem lőn soha gyermeke az ő halálának napjáig.

(2Sám 21:8) De elvevé a király Aja leányának, Rispának két fiát, kiket Saulnak szült vala, Armónit és Méfibósetet, és a Saul leányának, Mikálnak öt fiát, kiket szült Barzillai fiának, Adrielnek, a Méholátból valónak.

Az egyik vers azt mondja, hogy Mikálnak nem született gyermeke. A másik azt, hogy volt legalább 5 fia. A legvalószínűbb az, hogy a másolók itt felcserélték Mikál nevét Saul másik lányával, Mérábbal. Róla olvashatunk:

(1Sám 14:49) Saul fiai ezek voltak: Jónátán, Jisvi és Malkisúa. Két leányának neve pedig: az idősebbé Mérab, a kisebbiké Míkal.

Mikál Dávid felesége volt, nem lehett az 21:8-vab említett Adrielnek a felesége. Amikor Dávid menekülni kényszerült, akkor Saul egy Pálti nevű emberhez adta feleségül Mikált.

(1Sám 25:44) Saul pedig az ő leányát, Mikált, a Dávid feleségét Páltinak, a Láis fiának adá, aki Gallimból való volt.

A legvalószínűbb magyarázat az, hogy egy másoló felcserélte Saul két lányának nevét. Tehát helyesen Mérab 5 fiáról van szó, nem Mikáléról.

 

Összegzés

Felmerülhet tehát bennünk a kérdés, hogy Isten miért enged meg ilyen eltéréseket az Írásokban? Miért nem gondoskodik róla, hogy az hibátlan legyen?

Persze Isten megtehette volna ezt is. Bölcsességében azonban mégsem ezt tette.

A Biblia létrehozásával bemutatta természetfölötti hatalmát. A Biblia megőrzésével, pedig gondviselését mutatta be. Inkább az a meghökkentő, hogy több ezer év és több száz másolat során is csak ilyen kis jelentéktelen eltérések találhatóak benne.

Persze könnyebb helyzetben lennénk, ha semmi ilyen számadatbeli, név és hasonló eltérés nem volna a Bibliában. Abban biztosak lehetünk, hogy az eredeti kijelentésben nem is volt hiba.

Talán ez is része annak, ahogyan Isten megpróbálja az embereket. Hagy a hitetlenkedőknek fogódzkodókat, amelyekbe kapaszkodhatnak hitetlenségükben.

Miért teremtette Isten a világot olyannak, amely lehetővé tette az evolúciós elképzelés térnyerését? Miért teremtette például a Holdat olyannak, mintha az több milliárd éves lenne? De ezzel az erővel azt is kérdezhetnénk, hogy miért helyezte a jó és rossz tudásának fáját az Éden kertjébe? Azért, hogy az ember választhasson.

Aki pozitív előfeltevéssel vizsgálja meg ezeket az eltéréseket, beláthatja, hogy ezek semmit sem torzítanak Isten üzenetén. Pontosan tudjuk, hogy Isten mit vár el tőlünk. Isten gondoskodott róla, hogy tudhassuk.

Amikor feladunk egy küldeményt a postán, akkor gondosan becsomagoljuk azt. Ha a csomagolás meg is sérül, a belső fontos küldemény ép marad. Isten is úgy tűnik, megengedte, hogy a csomagolás néhány helyen kissé megkarcolódjon. De azon kell meglepődnünk, hogy több ezer év távlatából egy ilyen sérülékeny üzenet mégis szinte tökéletesen ép maradt. Fontos rész sehol sem sérült meg.

Ha valaki tehát a Bibliában lévő ellentmondásokról kérdez bennünket, nem kell megijednünk, hanem bátran mondhatjuk neki, hogy a Biblia pontosan Isten kijelentését tartalmazza most is ugyanúgy, mint keletkezésének idején.

Ha valamely itt most nem tárgyalt ellentmondást hoz fel valaki, nyugodtan járjunk utána, mert mindre van megfelelő magyarázat.

Hozzászólások   

#23 Hoffman József 2015-02-13 14:21
Kedves "hitkereső"!

Tartom magam ahhoz az igei parancshoz, melyet az utolsó hozzászólásom végén idéztem:
"A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok háborúságokat szülnek." (2Tim. 2:23).
Megeshet, hogy olyasmiket írnék, amiket később megbánok. Ez a vita már egyáltalán nem konstruktív.
Imádkozom, hogy adjon neked az Isten megtérést az igazság megismerésére! Ha te is imádkozol így értem, azért hálás leszek.
Mert "Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyámfiai, én énmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna: De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. (Fil. 3:12-14)

Az "internetprófét aságommal" kapcsolatban szeretném egyértelművé tenni a motivációmat: soha nem azzal a szándékkal írtam, hogy elítéljek másokat! Páltól vett szavakkal: Krisztus szeretete szorongat engem, hogy az elveszetteket Hozzá vezessem, a már Vele járó, de téves tanokba és gyakorlatokba tévedt testvéreim szemét az Ige igazságaira irányítsam. Persze mindkét helyről sok támadást kell elszenvednem, de legjobban a testvéreimtől kapott arculütések fájnak. Mivel még nem élt a földön - Jézuson kívül - olyan ember, akinek tökéletes igei látása lett volna, ezért természetesen magamról sem tartom ezt. Azt vallom, hogy inkább ne tegyünk meg valamit, amit egyébként megtehettünk volna, minthogy megtegyünk valamit, amit pedig nem lett volna szabad megtettünk! Én ezt hívom istenfélelemnek .

Ezzel be is fejeztem. Áldjon meg téged az Úr minden lelki áldásával!
#22 hitkereső 2015-02-12 14:57
Ki vagyok...!

dl28@freemail.hu
#21 hitkereső 2015-02-11 21:53
Pál bemutatkozott. Én is bemutatkozom annyira, amennyire Pál bemutatkozott például Titushoz írt levelében.
László, Istennek szolgája, Jézus Krisztusnak pedig híve, az Isten választottainak hite és a kegyesség szerint való igazságnak megismerése szerint.

Ha már Pállal jöttél, és az neked megfelel, gondolom ez is rendben van.
Ugye most már látod, hogy a legkevésbé sem teljesítette Pál azt az elvárást, amit támasztanál neki.

„Ha nem vagy tagja egy gyülekezetnek sem, nem tudsz Úrvacsorát venni, és ezzel máris vétkeztél az Úr akarata ellen! Ő ugyanis azt mondta, hogy "ezt cselekedjétek az én emlékezetemre".”

Sajnálom, de megint tévedsz. Jézus megtörte a kenyeret, amit beazonosított, hogy az a teste. Tehát a testét törte meg saját maga, és adta azt az ő vele egy asztalnál levőknek, és azt mondta, hogy ezt cselekedjük az Ő emlékezetére. Tehát törd meg magad is a tested és add a felebarátaidnak .

János 15
12. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket.
13. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.

Tehát itt Jézus azt mondta, hogy a szeretet legnagyobb formája az, ha valaki életét adja a másikért. Jézus azt mondta, hogy úgy szeressük egymást, ahogy Ő. Adjuk életünket a másikért. Itt nem a keresztáldozatá ról beszél, hiszen vegyük észre a múlt időt; szereTTELEK titeket. Tehát Ő nem a maga hasznát kereste, hanem a másikét. Nem a saját kényelmét nézte, hanem a másik javát. Azt mondta, hogy így szeressük egymást, mert Ő is így szerette a tanítványokat. Ugyan ez a felszólítás megerősíttetik két fejezettel később is:
János 15, 12 Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket.
A kenyértöréssel sem mondott egyebet, megtörte testét, odaadta tanítványainak, és azt mondta, hogy ezt tegyék ők is az emlékezetére. Ez az emlékezet az, mikor őbenne marad az ember.

János 15
9. Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben.
10. Ha az én parancsolataima t megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; amiképpen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.

Ez teljesen párhuzamba áll azzal, amikor Jézus elmondta, mi szerint fogja megítélni az embereket. És nem aszerint, hogy mennyire ismerjük a Bibliát, mennyire kántáljuk a nevét, hányszor voltunk templomba, gyülekezetben. Persze az embernek miképpen fontosak ezek a dolgok, az egyéni, de az ítélet nem eszerinti. Máté 25-ben 31-46 sorokban pontosan elmondja ítéletét. Ha enni adunk az éhezőnek, ha inni a szomjúhozónak, ha ruhát, ki fázik, akkor neki adjuk. Ha nem adunk, akkor neki nem adunk.
Szokták azt mondani, hogy úrvacsorakor közösségük van Krisztussal. Közösségünk akkor van Krisztussal, ha ezeket cselekedjük. Amikor adunk bárkinek is, Krisztusnak adunk. Az utolsó vacsorán is pont ez hangzott el. Törjük meg, és adjuk oda. Mert ha adunk, neki adunk. Így van közösségünk Ővele. Nem egy szeánsz során. Hogy megtartják a szertartást? Nem baj. A baj az, ha mindaz, amit jelképez, nem cselekedjük.
Ehhez kapcsolódik a lábmosás példázata. Hogy példázat? Jézus ezt mondta: „Amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. „
Izrael házaiban szokás volt, hogy a szolga megmossa a lábát az urának. Jézus ezt mondta:
János 13
15. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek.
16. Bizony, bizony mondom néktek: A szolga nem nagyobb az ő Uránál; sem a követ nem nagyobb annál, a ki azt küldte.
17. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket.

Ezeket! Tehát nem a lábmosást, hanem azokat, amit példázott. Az alázatot, a szolgaságot, azt hogy megtörjük testünket, életünket a másikért. És akkor boldogok leszünk. Akkor az ítéletekor azt mondja majd, hogy ennem adtatok, innom adtatok és felruháztatok.

Jézus nem iktatott be szertartást, hanem összefoglalta egy példázattal azt, amit tanított az emberi hozzáállásról. Olyan összefoglalás ez, amikor azt mondta, hogy a legnagyobb parancsolat, amitől függ a törvény és a próféták, hogy szeresd az Istent teljes erődből, szívedből, és ami ehhez hasonlatos, hogy úgy szeresd felebarátodat, ahogy önmagadat.
Ehhez a felebaráti szeretethez kötötte ítéletét. Aki szeretettel, segítséggel fordul embertársához, azokat a tetteket magával Jézussal teszi. Aki nem teszi, az Jézussal nem teszi. Aki ítél, ő maga is ítélet alá kerül. Amilyen mértékkel mérünk, olyan mértékkel mérnek nekünk is, sőt. (Mt 7,2; Mk 4,24; Lk 6,38)

Mi a helyzet azzal, hogy az apostolok megtartották az úrvacsorát? Ez kettős dolog. Egyfelől az apostolok tettek bizonyos dolgokat, ami nem biztos, hogy rendjén van. Ilyen dolog Péter személyválogatá sa, amire Pál meg is intette.
Galátziabeliekhez írt levél 2. rész
11. Mikor pedig Péter Antiókhiába jött, szemtől szembe ellene állottam, mivel panasz volt rá.
12. Mert mielőtt némelyek oda jöttek Jakabtól, a pogányokkal együtt evett; mikor pedig oda jöttek, félrevonult és elkülönítette magát, félvén a körülmetélkedés ből valóktól.

Lehetne sorolni néhány tévedést, de nekem is bár csak annyi lenne…
Viszont tény, hogy ha az apostoli levelekből az derülne is ki, hogy úrvacsorát tartottak, még nem jelenti azt, hogy követendő példa lenne. De véleményem szerint az apostolok a levelek alapján nem tartottak úrvacsorát.
Nézzük azt a részt az újszövetségből, amit méltán fel szoktak hozni, miszerint az apostolok tartottak úrvacsorát:

IKor 11
23. Mert én az Úrtól vettem, amit nektek elétek is adtam: hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárulták, vette a kenyeret,
24. És hálákat adván, megtörte és ezt mondta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
25. Hasonlatosképpe n a poharat is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új szövetség az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.
26. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend.
27. Azért a ki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen.
28. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból,
29. Mert a ki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét.

Ezen rész előtt Pál leszidja a korintusiakat, mert amikor összejönnek, vannak, akik dőzsölnek az ételben, mások meg éheznek köztük. Pál azt hívja úrvacsorának (az Úrnak elválasztott étkezésnek), amikor megosztjuk ételünket az éhezőkkel.
20. Mikor tehát egybegyűltök egyazon helyre, nincs úrvacsorájával való élés:
21. Mert ki-ki az ő saját vacsoráját veszi elő az evésnél; és némely éhezik, némely pedig dőzsöl.
És hogy mennyire étkezésről beszél folyamatosan, mi sem támasztja alá, hogy beszéde végénél sem beszél másról, mint étkezésről:
33. Azért atyámfiai, mikor egybegyűltök az evésre, egymást megvárjátok.

Mi történt: Pál megintette a gyülekezetet, mert hagyták, hogy a gyülekezeten belül bárki is szűkölködjön, mialatt más meg dőzsöl. Példát mondott, hogy Jézus is vette a kenyeret, és szétosztotta tanítványai között. Ekképpen a gyülekezet tagjai is osszák szét javaikat, és megengedhetetle n, hogy egyikük dőzsöl, miközben a másik szűkölködik. Maga az úrnak szentelt étkezés (megtévesztően fordítva: úrvacsora) az, amikor ételemet, vagy egy részét odaadom annak, akinek nincs. Ha méltatlanul fogyasztjuk ezt, tehát ha képmutatással, és nyereségvággyal élünk keresztény életet, ítéletet eszünk és iszunk.

Apcsel 20
7. A hétnek első napján pedig a tanítványok egybegyűlvén a kenyér megszegésére, Pál prédikál vala nékik, mivelhogy másnap el akara menni; és a tanítást megnyújtá éjfélig.

A kenyér megtörése az evést jelenti az Izraelitának. A momentum remekül megtalálható Ézsaiásnál. Szinte mintha Jézus „úrvacsorájából ” és tanításából részesülnénk:
Ézs 58
6. Hát nem ez-é a bőjt, a mit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek?
7. Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat?
8. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.

Meggyógyul, kivirágzik, az Úr dicsősége követi?
IKor 11
29. Mert a ki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét.
30. Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan.

Hogyan halhatnának meg, lehetnének aluszékonyak, betegek emberek, amikor méltatlanul esszük? Sok embert ismerek, katolikus, tanú, adventista, de nincs köztük ilyen, pedig eltérően és eltérő indíttatásból teszik, még sincsenek ítélet alatt.
Viszont ha az Úrnak szentelt étkezés az alázat, szeretet, segítőkészség, akkor mindazok az emberek, akik képmutatásból és szeretet nélkül teszi, erőtlen hitben, betegek szellemileg, és alszanak, nem látnak, nem hallanak.

Végezetül bemásolnám Jézus ítéletét. Nem azok részesülnek az örök életben, akik ismerik a Bibliát, nem azok, akik csodákat tettek Jézus nevében, nem azok, akik rendszeresen megtartották az úrvacsorai szertartást, nem azok, akik soha nem isznak bort, nem azok, akik nem hallgatnak Ákost, vagy Republicot. Hanem hogyan is?

Máté 25
31. Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe.
32. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.
33. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.
34. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.
35. Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem;
36. Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok ; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.
37. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna?
38. És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna?
39. Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna?
40. És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtéte k egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.
41. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, a mely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett.
42. Mert éheztem, és nem adtatok ennem; szomjúhoztam, és nem adtatok innom;
43. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem; mezítelen voltam, és nem ruháztatok meg engem; beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem.
44. Akkor ezek is felelnek majd néki, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked?
45. Akkor felel majd nékik, mondván: Bizony mondom néktek, a mennyiben nem cselekedtétek meg egygyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg.

46. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.

„A különféle gyülekezetek éppen azért léteznek, amiért mi sem tudunk egyetérteni egymással. Én nem tudom elfogadni azt, ahogyan te értelmezed az Igének való engedelmességet , ezért nem is tudnék veled közösséget vállalni.”

Ezzel keresztényi kötelességedet nem teljesítenéd.

1Kor 1,10
Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.

Tudjuk, hogy a bűn ismerete a TÖRVÉNY által van. A törvény nem tartalmazza azt, hogy a disznóhús bűn volna. Tisztátalan, de tisztátalan volt estig az is, aki a feleségével hált. Te bűnnek gondolnád ezt? A törvény szerint nem bűn más zenei műfajt szeretni, főleg akkor nem, ha azzal Istent dicsőítjük. Nem bűn bort inni, és a Kánaáni menyegző a tiszta példa, hogy Jézus bort csinált és nem mustot. De ha must is lett volna, a törvény szerint nem bűn alkoholt inni. Alkoholos befolyásoltság alatt bűnt elkövetni bűn, de nem az egy pohár bor a bűn. Ezért Te bűnösnek nyilvánítasz mindenkit, aki a saját összeplagizált értelmezésed szerint bűnt követ el. Ez ellen emelem fel a hangom, és az ellen, amikor tanítónak állítod be magad, holott összeszedett értelmezések alapján hibás, helytelen, avagy hazug dolgokat állítasz. Erre hívtam fel a figyelmedet, de persze Te keresztény voltál, amikor visszavágtál. Én nem voltam keresztény, amikor szóvá tettem a tévedéseidet. Oké, zsoké.
A bűn zsoldja a halál.
Jak 2,10
Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös.

Ha Te bűnnek nyilvánítasz valamely cselekedetemet, akkor bűnösnek nyilvánítasz ez által engem. Ha annak nyilvánítasz, akkor halálra ítélsz. Ez ítélkezés.

És van egy „rossz” hírem. (Ami kitűnően jó hír)
Ezt írtad:
„A hívők nem mennek ítéletre, de attól még számot kell adniuk arról, amit e testben cselekedtek.”
Nem! A hívők átmentek a halálból az életre. Boldogok, akik részesei az első feltámadásnak, mert rajtuk nem fog a második halál. Nincs közbenső út. Vagy élet, vagy halál. Ha élet, akkor nem kell számot adnunk semmiről, mert a tiszta vér tisztára mosott minket. Ha halál, akkor nincs közünk a tiszta vérhez. Jézus megmondta, hogy balra a kecskék, jobbra a juhok. A kecskéket kiveti, a juhokat áldottaknak nevezi. Nincs számadás. Az ítélet nem az igazakra vár. A cselekedetek alapján ha élet, akkor nincs számadás, ha halál, akkor van. Lehet, hogy Te a számadásra gyúrsz, de ha rám hallgatsz, inkább ne. Ha a Te Krisztusod olyan, aki előtt állunk, és megkérdezi, hogy milyen zenét hallgattunk, és akik a klasszikus zenét, az jobbra, akik a rockzenét az balra, akkor igen tévelyegsz.

„A szeretet hosszútűrő, kegyes”
Eltűröm én a marhaságaidat évtizedekig, ezért mondtam, hogy nem izgat, hogy mit veszel be mindabból, amit írok. Nem azért, mert érdektelen vagyok Veled kapcsolatban, de az, hogy nem érdekel, azt jelenti, hogy nem idegesítem magam ezen, nem tudsz vele felbosszantani, és nem fogok elájulni magamtól, ha magadévá teszed a szavaimat.

„a szeretet nem irígykedik”
Úgy gondolom elég világos, hogy nem irigyellek.

„a szeretet nem kérkedik”
Azt mondtam, hogy mindaz, amit leírtam, Tőlem származik? Büszke vagyok magamra? Okosabb vagyok? Több vagyok? Azt mondtam, hogy az Úr megmutatott sok dolgot, és dicsőség az Úrnak ezért. Mikor kérkedtem Neked?

„nem fuvalkodik fel.”
Nem fuvalkodtam fel. Nincs mivel dicsekedjem, mert mindaz, amim van, úgy kaptam. De nem is írtam semmi olyat, ami az ellenkezője lenne.

„Nem cselekszik éktelenül”
Irkálunk egymásnak ez nem cselekedet. Nem teszek Veled semmit.

„nem keresi a maga hasznát”
Mondtam én, hogy pártolj át hozzám?

„nem gerjed haragra”
Nem haragszom rád, még akkor se, ha attól, amit eddig írtál még nagyobb blődségeket írsz is.
Gyűlölöm a hazugságot, és azt a kirekesztő, megítélő magatartást, amit sokszor tanúsítasz. Ez viszont nagyon is keresztény erény. Jézus is megdicsérte a gyülekezetet, mert gyűlölték a Nikolaiták cselekedeteit, és tanításait.

„nem rójja fel a gonoszt”
Mi a helyezet ezzel kapcsolatban Veled? Bűn ez bűn az. Nem látunk tisztán, kérsz a számunkra tisztánlátást, mert bűnben élünk, stb. Szerintem Te nem vagy gonosz, de a tanításod helytelen több pontban. Ez nem a gonoszság felrovása, hanem a tévedéseidnek a kijavítása.

„Nem örül a hamisságnak”
De nem örülök ám!

„de együtt örül az igazsággal”

Ezek után meséld el nekem légy szíves, mikor is nem szerettelek? Közöm nincs hozzád. Hiába tudom a nevedet, tudhatom édesanyád nevét is, vagy születésed idejét, helyét, személyi igazolványod számát is, akkor sem tudnék Rólad semmit sem. És ez ha tetszik, ha nem, fordítva is igaz. Csak Te ezt nem vagy képes belátni.
#20 Hoffman József 2015-02-11 20:07
Kedves "hitkereső"!

A különféle gyülekezetek éppen azért léteznek, amiért mi sem tudunk egyetérteni egymással. Én nem tudom elfogadni azt, ahogyan te értelmezed az Igének való engedelmességet , ezért nem is tudnék veled közösséget vállalni. A Biblia azt parancsolja, hogy különüljünk el a hamis tanítóktól. Te annak tartasz engem, és én sem tudok terád máshogyan tekinteni. Ha egy gyülekezetben lennénk, valamelyikünkne k mennie kellene. Így máris két gyülekezet lenne: azok, akik veled értenek egyet, és azok, akik velem. Nyilván mindenki azt gondolja, hogy nála van az igazság helyes ismerete. Ha majd az Úrnál leszünk, ki fog derülni minden.

Azt mondod a szeretet cselekedet. Így van. Pál az 1 Kor 13-ban azt is elmondja, miféle cselekedet.
A szeretet kegyes, azaz jóságos.A jóság mások boldogságáért végzett tevékenység. Téged érdekel az én boldogságom, vagy csak jól be akarsz olvasni nekem?
A szeret nem kérkedik, nem dicsekszik, nem fuvalkodik fel. Például azzal, hogy ő mennyivel lelkibb másoknál, mennyivel jobban tudja értelmezni az Írásokat.
A szeretet nem viselkedik bántóan. Ha intenie is kell, azt szelíden teszi, nem pedig úgy, hogy "engem pont nem érdekel, hogy mit fogadsz meg ebből..". Ha nem érdekel, minek írsz egyáltalán? Az rendben van, hogy nem akarsz meggyőzni, és az Úrra hagyod ezt, de csak azért írni, hogy érezzem rosszul magam, mert ilyen "emberi maszlagot" fogadok el igazságnak, az bizony bántó!
A szeretet nem gerjed haragra (Csia L.: nem bőszül fel)! Ha valahol tévelygést lát, felemeli ellene a szavát, de nem ragad indulatosan követ, hogy megkövezze azokat, akik nem úgy értenek valamit, mint ő!
Nem rója fel a gonoszt vagy a rosszat. Vagyis nem mondja azt, hogy "Nézd meg milyen ember vagy, hogy ilyeneket mondasz, ilyeneket csinálsz!" És nem is sugallja ezt! Kimondja, ha valami szerinte nem helyes, de nem ítélkezik!
A szeretet az, ami megmarad. A prófétálás és az ismeret is el fog töröltetni!
Jézus ostorral a kezében zavarta ki az árusokat, de az ostort nem az árusokkal szemben használta, hanem az állatok miatt! Jézus soha nem ütött meg senkit! Konkrétan így nem szerepel a Bibliában, de mégis igaz: "A stílus maga az ember".
Vagy mégis szerepel? "amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj" (Lk. 6:45)

De igenis számít, hogy ki mondja, amit mond! Ez nagyon jól látható Pálnál és a többi apostolnál is, akik legtöbbször azzal kezdik a leveleiket, hogy kicsodák ők, milyen alapon beszélnek, és utána kezdenek bele az üzenetbe. "Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére." (Róm 1:1), "Pál, apostol (nem emberektől, sem nem ember által, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, aki feltámasztotta őt a halálból)" (Gal 1:1). Pálról, Péterről, Jakabról, Jánosról nagyon jól tudták a hívők, hogy kicsodák, ezért is volt tekintélye annak, amit mondtak. Nekem nagyon is számít, hogy tudjam, ki mondja nekem, amit mond. A névtelen feljelentő mentalitást nem kedvelem. (Illetve nem adok neki hitelt). Névtelenül a pletyka szokott terjedni.
Vannak netán olyan szavaid vagy tetteid, amelyek felhasználhatók ellened? Ha vannak, előbb azokkal kellene foglalkozzál, mint velem!
Milyen apa lennék, ha részegeskednék, verném a feleségem és megcsalnám őt, de a gyermekeimnek az erkölcsről prédikálnék, és azt mondanám, hogy "ne azt kövessétek, amit teszek, hanem amit mondok"? Van egy ilyen kifejezés, hogy "integritás", ami azt jelenti, hogy a szavaink és a tetteink összhangban vannak egymással. Akinek nincs integritása, az ne akarjon másoknak prédikálni. Ha van, akkor meg miért fél megmutatni? Pál élete nyitott könyv volt a hívők között. Ezért is mondhatta: "Kérlek azért titeket, legyetek az én követőim." (1Kor 4:16). Követni csak azt lehet, akit ismerünk.

Igen, többek között arról ítélem meg, hogy elfogadjam-e valakinek az intését, hogy gyülekezeti tag-e. Mert ha nem, ez máris sokat elmond róla. Gyakran azt, hogy "egyik gyülekezet sem elég jó és lelki ahhoz, hogy ÉÉÉN a tagja legyek". Bizony, nagyon sokat elmond az valakiről, hogy kik a barátjai.
Aki nincs ellenünk, az velünk van. De aki ellenünk van, az nincs velünk!
Te velem vagy?
Pál idejében még nem voltak felekezetek. De voltak különálló gyülekezetek. Pál pedig az antiókhiainak volt a tagja, ők küldték ki őt missziós munkára. (ApCsel. 13:1-3).
Egyetértek azzal, amit Pál az 1Kor. 1:10-ben mond. De mi van akkor, ha ez még sincs így? "De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok." (Gal 1:8) Ha ilyen történne egy gyülekezetben, és nincs lehetőség a helyreállításra , akkor nem marad más lehetőségég, mint a különválás. Így váltak el anno a protestánsok a katolikusoktól. Ez kényszerítette ezután is, hogy akik hűek akartak maradni az Igéhez, különváljanak azoktól, akik más nézeteket kezdetek vallani. Ez kényszerít minket is most arra, hogy ne vállaljunk közösséget azokkal, akik beengedik a "keresztyén" rockzenét az istentisztelete kre, majd az életük minden területére. Mi szeretnénk egységben lenni. De akik letérnek a meggyőződésünk szerint helyes útról, azokkal nem lehetünk közösségben. Szeretjük őket, szeretnénk, ha felismernék, hogy rossz irányba mennek. Ezért írtam én is a témáról. Most sem gyűlöljük őket természetesen, hanem továbbra is szeretjük őket, és mindenkor szívesen látjuk őket. Csak a cselekedeteikke l nem tudunk közösséget vállalni.

A Jn.16:2 alapvetően arra vonatkozik, hogy a keresztyénné vált zsidókat kizárják a zsinagógából (ugyanis itt a "szünagógé" ragozott alakja található), sőt meg is ölik őket. De így tett a Katolikus egyház is évszázadokon át az igazi hívőkkel. Mind azt hitték, Isten nevében cselekszenek. Mekkorát tévedtek! De nem vonatkozik arra, amikor hitelvi egyet nem értés, vagy bűn miatt kell kizárni valakit a gyülekezetből.

"Vajon, akik a gyülekezet dogmáiba nem fértek bele, azok mind vétkeztek az Úr akarata ellen?"
Azt állítod, minden gyülekezetnek hamis dogmái vannak, és csak neked van egyedül helyes bibliai látásod? Ha nem vagy tagja egy gyülekezetnek sem, nem tudsz Úrvacsorát venni, és ezzel máris vétkeztél az Úr akarata ellen! Ő ugyanis azt mondta, hogy "ezt cselekedjétek az én emlékezetemre". Ha szerinted egyik gyülekezet sem követi a helyes bibliai utat, nosza, alapíts egyet!

Mindenkiben a bűnt keresném az írásaim alapján? Távol legyen ez tőlem! Viszont ha így látod, foglalkoznom kell a kérdéssel, hogyan kerülhetném el ennek látszatát. Imádkozni fogok, hogy segítsen meg benne az Úr!
Abban igazad van, hogy a hit formálja a cselekedeteket. Aki hisz, az engedelmeskedik annak, amit az Ige mond. Ha az ige alapján a borivás helytelen, akkor nem iszik bort. Ha a rockzene nem összeegyeztethe tő az úsz-i alapelvekkel, akkor nem ragaszkodik hozzá csak azért is.

Az írástudókkal, farizeusokkal az volt a probléma, hogy csak tanították, de nem cselekedték azt, amit a törvény kimondott.
"Annak okáért amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjéte k; de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ők mondják, de nem cselekszik." (Máté 23:3)
Tehát az írástudóknak nem a tanítását ítélte el Jézus, hanem a cselekedeteiket!

A disznóhúsos példával sem tudok egyet érteni. Isten világosan megparancsolta, hogy mely állatok tisztátalanok, és nem lehet megenni őket. Ha valaki ennek ellenére mégis így tett, az vétett Isten világos parancsa ellen, magyarul engedetlen volt. Azért, mert nincs egy konkrét azonnali büntetés kilátásba helyezve azok számára, akik ilyet tesznek, még nem jelenti azt, hogy szabad megtenniük!

Én azért nem iszom és nem dohányzom, mert ez áll az igében: "Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságo t, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás" (Kol 3:5). Valamit nagyon félreértettél, ha szerinted valaki azzal a testének kedvez, ha nem tesz meg olyasmit, amit Isten az Ő Szavával elítél!

Ha a bűn fogalmát kiterjesztettem volna a Biblia fölé, az baj lenne. De meggyőződésem, hogy nem tettem. Csak azt mondom bűnnek, amit a Biblia is annak mond. És nem vagyok hajlandó nem bűnnek tartani azt, ami a Biblia szerint bűn!

Gondolod, hogy én a személyedet támadom? Hogy azzal akarom kihúzni a nyakam az általad állított "hurokból", hogy téged támadlak? Én nem így gondolom. Konkrét bibliai kérdésekről - itt legalábbis - alig beszéltünk. Te kerek perec kijelentetted, hogy amit én írok, az emberi maszlag, tévelygés, nem az Úrtól származik stb. De mert ezt mondtad, azért ez még nincs így.

Nem is látom értelmét, hogy tovább folytassuk ezt a "vitát". Jobbnak látom Pál intelmeihez tartanom magam:
2Tim. 2:23-26
(23) A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok háborúságokat szülnek.
(24) Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes.
(25) Aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket ; ha talán adna nekik az Isten megtérést az igazság megismerésére,
(26) És felocsudnának az ördög tőréből, foglyokká tétetvén az [Úr szolgája] által az [Isten] akaratára.
Ámen!
#19 Ki vagyok... 2015-02-11 13:22
Üdv Hitkereső

Áment(Hozzá rakott szó) nem mondok mert a lélek nem engedi.
Pont a szavaid miatt is,akarok veled beszélgetni,ha nincs ellenedre.Illet ve nem vagyok tolakodó.Elnézé st,hogy nem a témához szólok hozzá,de attól már rég elvan térve.
Én sok vitán és válaszon vagyok már túl,és szeretek,de meg tudok felelni,és ezért mert szeretek is közben,sajnos jobban utálnak is.
Nincs mibe kapaszkodni.Ért ed úgye?
A szeretet nem birkává teszi az embert,az egy állapot,amin keresztül az ember látja magát és másokat,és helyezi el saját magát a helyzetben.Hely esen tud ítélni,és mivel igy tesz tudja,mi a helyes.Ez nem a gyülis rizsa.Ők nem jönnek rá amire mi:
A szeretettel születik az ember,és nem változtat rajta az,"hogy benne van a bibliában". "És a konkoly elfedte a búzát,írja a biblia". Roma 9:16-----?
Nem mindegy hogy tudom az igét,vagy értem az igét.A hamis mindig szórja az igét "hogy mi a helyes",az igaz meg rugalmas.Mert a betű ől.
AKI SZERET NEM VÉTKEZIK,MERT A SZERETET NEM TESZ ROSSZAT. AZ ÚR mondta: AKI SZERET BETÖLTÖTTE A TÖRVÉNYT.Csak a másik érzi úgy hogy támadva van,mert csak azt tudja hogy mi van a bibliában,és keveri a türelmet a szeretettel.Mag yarán ha az igazat mondod neki,azt támadásnak veszi,mert mi és hogyan van a bibliában,de nem érti meg a lényegét.Egy testvér sem volt egyforma,de mind egy volt,saját személyiséggel.
Na.....A szerettel vele jár hogy tudom,miért nem haragszom,és az okát is.
Az igaz sajnálja hogy ők elvannak veszve,de a tuti tudó az meg lenézi,mert "megfog halni".
Igen ma is igy van,Farizeusok.
#18 hitkereső 2015-02-11 08:02
Ahogy írtam, teljesen mindegy, hogy megfontolod-e a szavaimat, nekem nem érdekem. Ha akarod, fontold meg.
Köszönteni? A chetelés egy párbeszéd. Egy párbeszédben nem üdvözöllek minden alkalommal. Keresztény erény? Legfeljebb evilági illem lehetne. Még mindig a külcsínnel vagy elfoglalva.

Mi a szeretet? Cselekedet. Nem ömlengés! Jézus szerinted szeretet nélkül való volt, mert ostorral a kezében kizavarta az árusokat? Azért, mert nem tetszik a stílusom, már gyűlölködő vagyok? Nem tetszik, amit írok? A prófétákat is megkövezték, és bárki, aki ellene ment a hazugságnak gyűlölettel fogadták. De ez viszont is így van. Emberi tulajdonság, nem bírjuk, azt, amikor valaki szöges ellentétben áll az elveinkkel. Legyen az politika, kultúra, egészségügy, bármi. Te is ellenérvek helyett a személyemet támadod.
Ézsaiás 6
2. Szeráfok állanak vala felette: mindeniknek hat-hat szárnya vala: kettővel orczáját fedé be, kettővel lábait fedé be, és kettővel lebegett;
3. És kiált vala egy a másiknak, és mondá: Szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével!

Teljesen mindegy, hogy ki mondja, amit mond, az a lényeg, hogy mit mond. A szeráfok betakarták mindenüket.
Pálnak mit mondtál volna?
- Ki vagy Te?
- Pál vagyok, Izraelita farizeus, Benjámin törzséből, – már itt elküldted volna – üldöztem mindazokat, akik keresztényeknek vallották magukat.
- „Neked az Úr mondta amit megosztottál velem? Tényleg? Mi alapján higgyem el ezt neked? Mitől nem emberi maszlag a te írásod, ha másokét annak tartod? Vagy mitől nem gonosz lelkek sugalmazása? Mi alapján ítéled meg?”

Igaz, Tesó!?

Tesó, tök mindegy, hogy ki mondja, amit mond. Először az embert ítéled el, aztán hallgatod meg. Nem gondolkoztál még el ezen sohasem? Nem is ismersz, előítéletek alapján kialakítasz egy képet rólam, anélkül, hogy bármit is tudnál rólam. Mi lenne, ha valamit meg is tudnál rólam? Minden szavamat, tettemet felhasználnád, hogy ellenem támadj, ahogy teszed is. Nem tudod a nevem, az a baj. Mintha számítana, ha Gipsz Jakabnak is hívnának. Van mivel nevemen szólítanod, ez csupán a kákán a csomó keresése.

Gyülekezeti tag vagyok-e? Azért válaszoljak, hogy az alapján ítélj meg? Mi számít? Amit mondtam, vagy az számít, hogy kik a barátaim? Rossz a megítélésed. Te aszerint gondolkodsz, hogy aki nem a barátod, az az ellenséged. Holott Jézus mit is mondott arra, hogy a tanítványok eltiltották azt az embert, aki nem követte Jézust a tanítványokkal? Aki nincs ellenünk, velünk van. Tesó! Jehova Tanúi, az Adventisták, a protestánsok, a katolikusok, a reformátusok, a Hit gyülekezet tagjai, az Adullám gyülekezet mind velünk vannak. Mit szeretnél, melyiknek legyek tagja? Azért, mert Jézus nem ítélte el azt az embert, aki nem tartott a tanítványokkal, miért teszel ilyet? Pál melyik felekezet tagja volt? A római, az efézusi? Tudod, akkor nem voltak megosztott gyülekezetek. Helyek voltak, ahol összegyűltek, és nem volt nevük. Ha nevetek van, akkor a szétválást hirdetitek. Efézusi gyülekezet, római gyülekezet, korintusi gyülekezet, stb. Van ma olyan, hogy budapesti gyülekezet, miskolci gyülekezet? Nincs! Csak Budapest Református Gyülekezet, Budapesti Adullám Gyülekezet, stb. Külön tanokkal, külön elképzelésekkel , külön törvényekkel, külön magyarázatokkal . Jézus azt mondta, hogy benne egyek vagyunk.
1Kor 1,10
Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.

A mai gyülekezetek alapvetően antikereszténye k már a létük alapján is, amire bibliamagyaráza tod alapján bele is kényszerítenél.

„Jn 16,2
A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy a ki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik.

Vajon, akik a gyülekezet dogmáiba nem fértek bele, azok mind vétkeztek az Úr akarata ellen?

Efézusbeliekhez írt levél 4. rész
25. Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő felebarátjával: mert egymásnak tagjai vagyunk.
26. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon;

A harag emberek ellen irányul. A düh bosszankodás valamin. Ne keverd a kettőt. Nem haragszom rád, hogyan is tehetném, nem ismerlek. De ha ismernélek is, az Úr adja az erőt, hogy ha gyermekeim gyilkosa is lennél, ételt adjak, ha éhes vagy, vizet, ha szomjas. Mert a szeretet nem érzelmi fellángolás, hanem cselekedet.
Nem gyűlölködőnek látlak, inkább úgy fogalmaznék, hogy mindenkiben a bűnt keresed az írásaid alapján. Még a Biblia tanulmányozásáb an is ez az elsődleges szempont, ezt érzem. Mint egy írástudó. Pedig az írástudók kovászától őrizkednünk kellene.
Nem a cselekedetnek kell formálnia a hitet, hanem a hit a cselekedetet. Azért írja az írás, hogy mutasd meg a cselekedeteidet , és megmutatom a hitedet.

„Jézus nem csak annyit mondott, hogy "Menj, megbocsátattak a vétkeid", hanem azt is mondta, hogy "eredj el és többé ne vétkezzél!"
Pontosan így van: nem mindegy, hogy mit iszol, milyen zenét hallgatsz, ha ezzel vétkezel az Úr ellen!”

Mondok egy párhuzamot. A törvény a héberek számára nagyon pontos. Aki valamelyik ellen vétett, vagy történt vele valami, a törvény pontosan kimondta, hogy mi volt a büntetése vagy a következménye. Megkövezés, vagy tisztátalan volt x napig, vagy estig, stb. Az ószövetség nagyon részletesen foglalkozik, hogy a héberek számára milyen húst szabadott fogyasztani. De ha én héber lettem volna 3000 évvel ezelőtt, és mindenki előtt disznóhúst fogyasztottam volna, senki nem szólhatott volna egy szót sem. Ugyanis a törvény szerint nem követett el senki vétket azzal, ha tisztátalan húst fogyasztott.
A zenére nem térnék itt ki, a gyakorikérdések .hu.n beszélgetünk erről, nem kívánom két szálon futtatni.

„De csak gyerünk, menj el egy night club-ba, hallgasd a zenét ami ott szólj, táncolj, piálj kedvedre, mert bizonyára ez kell hozzá, hogy ne legyél testi!”

Ezzel nyílván pont testi vagy, mert így is és a Te esetedben is a testedet dédelgeted, ami nem feltétlen baj, a baj az, ha azt a testiséget, amit képviselsz, másokra erőlteted. Azért megy a Night klubba, és azért iszik, hogy jól érezze magát. Azért nem iszol, és nem dohányzol, hogy jól érezd magadat. Ha Ő nem megy a Night klubba, rosszul érzi magát. Ha Te rágyújtanál, rosszul éreznéd magadat. Testiség szempontjából nincs különbség. De nem folytatom, a gyakorin megpróbálom bővebben.

„Szerinted Pál is gúzsba kötötte az embereket azzal, amikor azt mondta, hogy "Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen: akik meghaltunk a bűnnek, mimódon élnénk még abban?" (Róm 6:1-2)”

Aha, csak Te a bűn fogalmát kiterjesztetted Isten szava fölé. Minden bűn, amit Te úgy értelmezel. Ahogy írtam is már, egy Izraelita disznóhús fogyasztása sem volt bűn. De még csak estig sem vált tisztátalanná. Ezt a héberek kiterjesztették Isten szava fölé bűnnek.
Rm 3,20
Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: MERT A BŰN ISMERETE A TÖRVÉNY ÁLTAL VAGYON.
#17 Ki vagyok..... 2015-02-10 23:38
Szia Hitkereső

Felvehetném veled a kapcsolatot?
Csak személyes beszélgetésekhez?
Azt majd alakul....
Mi a válaszod?
#16 Ki vagyok..... 2015-02-10 23:30
Üdv hitkereső
A hamisnak kell magyarázni,nekü nk meg a szívünkben van.Azzal egyetértek hogy Isten az ok. De okozati alapon.Tudja hogy mi-mit vált ki,és ő ezt úgy teszi hogy közben az igazsága(ok-oko zat) nem változik meg,csak kiváltja azt amit elakar érni.Mert Szent is:
INDÍTÉK
Hagyni kellene már azt a sok marhaságot,amit ől az ember képtelen látni.Rá kell bízni,és ugy is tudni fogja az ember, hogyan kell érteni azt.
A maga idejében....Az úr is elmondta hogy a Trónok már akkor álltak amikor semmi,még egyszer: SEMMI NEM LÉTEZET,CSAK ŐK.
Sajnálóm de ki kell mondanom,hogy ma már tudom hogy a bibliát át írták,és az eredeti nem elérhető.De ehhez is el kell jutni,mint felismeréshez.A vitáknak ezért sincs igazi értelme.
Üdv.
Ja látom azt a szót hogy "igazság",lelet t tiltva.Köszi.
#15 Hoffman József 2015-02-10 20:26
Kedves "hitkereső"!

Miért nem vállalod a neved? Megfontolom a szavaidat, de egy fantommal nehéz beszélgetni.
Sehol egy köszöntés, az udvariasság nem keresztyén erény?

"És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen énbennem, semmi vagyok." (1Kor. 13:2)
Lehet, hogy úgy gondolod, hogy minden tudományt ismersz, és egész hited is van, de szeretet látványosan nincs benned, ezért bizony kioktató vagy! Azt nem mondta neked az Úr, hogy "Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!" (1Kor 16:14)? Nem tudom, neked hogyan szól az Úr, de nekem leginkább az Igén keresztül!

Ma reggel ezt mondta nekem az Úr: "Az Úr szeme ügyel az ismeretre, a hűtlenek beszédét meghiúsítja." (Péld. 22:12)
Az én értelmezésemben a hű az, aki keresi és megtartja az Úr parancsolatait. "Ha engem szerettek, az én parancsolataima t megtartsátok." (Jn 14:15). Mit ér a tudás engedelmesség nélkül?
Jézus nem csak annyit mondott, hogy "Menj, megbocsátattak a vétkeid", hanem azt is mondta, hogy "eredj el és többé ne vétkezzél!"

Pontosan így van: nem mindegy, hogy mit iszol, milyen zenét hallgatsz, ha ezzel vétkezel az Úr ellen! De csak gyerünk, menj el egy night club-ba, hallgasd a zenét ami ott szólj, táncolj, piálj kedvedre, mert bizonyára ez kell hozzá, hogy ne legyél testi!
Azt mondod: "nekem hitem van, neked pedig cselekedeteid vannak" (amikor azt mondom, hogy bizonyos dolgokat a hívő nem tehet meg) Nos, akkor "Mutasd meg nekem a te hitedet a te cselekedeteidbő l, és én meg fogom neked mutatni az én cselekedeteimbő l az én hitemet"!

Soha nem mondtam olyat, hogy "Ezt ne tegyed, azt ne tegyed… De bármelyiket is nem teszed, nem tartatsz meg." Az üdvösség az Úr kegyelméből adatik hit által, nem cselekedetekből . Aki tényleg megtért, az meg is tartatik mindörökre. De ez nem jelenti azt, hogy ezután már bármit megtehet, főleg, ha azt a Szentírás kifejezetten tiltja! Azért, mert üdvösségem van, amit nem veszíthetek el, nem szórakozok a bűnnel!
Sőt, tudni akarom Isten akaratát arról, hogy hogyan éljek. Például a borivás tekintetében. Kötelességem ezt a kérdést megvizsgálni. Ha pedig megvizsgáltam, másokkal is megosztani. Szerinted Pál is gúzsba kötötte az embereket azzal, amikor azt mondta, hogy "Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen: akik meghaltunk a bűnnek, mimódon élnénk még abban?" (Róm 6:1-2)
Aki gúzsba kötésnek érzi az Úr szavainak való engedelmességet , annak nem tudom Jézus tényleg Úr-e egyáltalán?

Neked az Úr mondta amit megosztottál velem? Tényleg? Mi alapján higgyem el ezt neked? Mitől nem emberi maszlag a te írásod, ha másokét annak tartod? Vagy mitől nem gonosz lelkek sugalmazása? Mi alapján ítéled meg? Én megrostálom, hogy kiknek a könyveit olvasom el. Olyanokét, akik az életükkel bizonyították, hogy Jézus Krisztus követői voltak. Rólad mit tudok? Még a nevedet sem.

Nem válaszoltál arra a kérdésemre, hogy tagja vagy-e valamely gyülekezetnek? Az ÚSZ-ben nincsenek magányos keresztyének. Ha rajtad kívül eső ok miatt (mert mondjuk nincs semmilyen biblikus gyülekezet a lakóhelyed környezetében) nem csatlakoztál sehova sem, akkor máris vétkeztél az Úr akarata ellen. Szerintem hasznos volna változtatnod ezen. A magányos keresztyénekre jellemző gyakran az ilyen elitista, magukat másoknál lelkibbnek tartó hozzáállás.

Kedves hitkereső!
Köszönöm, hogy vetted a fáradságot, és megosztottad velem a gondolataidat. Mindenkitől lehet tanulni.
Ha gyűlölködőnek látsz engem, akkor ezen el kell gondolkodjam. Habár távol áll tőlem, hogy az legyek, de ha mások annak látnak, akkor ez intő jel a számomra, hogy sokkal körültekintőbbe n kell ezután fogalmaznom. Az én célom nem mások megítélése, hanem csak figyelemfelhívá s, ha helytelen gyakorlatot látok. Annyit szeretnék csak, hogy elgondolkoztass am az embereket, hogy megvizsgálják maguk is, helyes-e, amilyen gyakorlatot folytatnak.
Végezetül egy intés mindannyiunk számára:
"Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt;" (Ef 4:31)

Áldjon meg az Úr!
József
#14 hitkereső 2015-02-09 21:45
Látom, még mindig a nevemmel vagy elfoglalva. Egyszer még fogsz lapozni? Nem vagyok kioktató. Az ellenszenvem nem feléd irányul, hanem azzal a kirekesztő, ellentétet szító magatartás ellen, amit képviselsz. Azt hiszed, hogy fain gyerek vagy, de gyűlölködsz. Kereszténytelen mindenki, aki nem simul bele abba a melaszba, amit kialakítottál magadnak másoktól összekreálva.
Nézhetsz más tanítást, de mindent, amit Te néztél, javarészt hamis tanításokon alapulnak. Neked nem tetszik, ha nem emberektől nyeri valaki a tudást? Valószínű ez azért van, mert Te csak és kizárólag emberektől nyered a tudásodat.
Péld 2,6
Mert az Úr ád bölcseséget, az ő szájából tudomány és értelem származik.
2Móz 36,1
Elhívá azért Mózes Bésaléelt, és Aholiábot, és mindazokat a bölcs férfiakat, a kiknek elméjébe tudományt adott vala az Úr, és mind a kit szíve arra indíta, hogy járuljon annak a munkának végrehajtásához.

Nekem az Úr mondta mindazt, mit megosztottam veled. És a legkevésbé sem érdekel, hogy ebből mit hiszel el, vagy mit teszel magadévá. Nem tisztem Téged kioktatni, és nem érdekem az, hogy Te mit képzelsz mindezekből. Viszont az tisztem, hogy magukat keresztényeknek kikiáltó emberek antikeresztény megnyilvánulása it szóvá tegyem. Te azt képzeled, hogy valami missziót kell végezned borról, és rockzenéről, de embereket kötsz gúzsba hazug eszmékkel. Biblia magyarázataid tele vannak bukatókkal, és ha valami nem klaffol neked, akkor rögtön érdektelen a probléma, holott Te vetetted fel.
„A keresztyén erény azonban a szelídség és a megbocsátás.”
Én nem küldtelek a búsba, hanem azt írom folyamatosan, hogy tévedsz, és rosszul látsz dolgokat. Ez persze neked támadás. Megbocsátanom nincs mit, látszólag téged bőszít fel, hogy nem értünk egyet, engem nem érdekel. Engem az érdekel, hogy hazugságokat terjesztesz, és magadat hitvédőnek, kereszténynek, tanítónak kiáltod ki. Ahhoz, hogy taníts, először tudnod kellene ezt azt. A hamis tanok mennek, az igaz tudomány nem nagyon. Az igaz tudomány nem emberektől származik, akárhány teológiai könyvet olvasol is el, és akárhány előadást hallgatsz is meg. Inkább egyetlen igaz szót Istentől, mint ezer teológiai könyvet emberektől. Ha szól hozzád az Úr, amiben biztos vagyok, hogy még nem történt meg, tudni fogod, hogy miről beszélek.

„Ő azonban azt parancsolta, hogy tegyünk tanítványokká minden népeket. Ehhez pedig muszáj tanítókká válni.”

Ha megnézed az ószövetségi igaz tanítókat, akiket ma prófétáknak, illetve pátriárkáknak hívunk, ők nem emberek írásai tanulmányozásáb ól merítették ismereteiket, hanem az Úr szólt hozzájuk.
Az újszövetségi igaz tanítók, melyek először az apostolok voltak szinte mindent rosszul értelmeztek az írásokból. Jézus magyarázott meg mindent nekik. Példázatokkal mutatta meg nekik a világ dolgait. Nem Bibliatanulmány ozás, és rabbik írásainak böngészésével sajátították el, amit tudtak. Az igaz ismeret az Úrtól van, és nem emberek okoskodásai révén.
Ezért nem értik a teremtést, hogy mi mikor és miért történt, nem tudják összevetni az ószövetségi írásokat az újszövetségivel . Nem értik a szombat napot, nem értik, hogy Jézus a miatyánkkal elmondta a klasszikussá vált tízparancsolato t, nem értik a boldogságmondás okat, ami a megtérés folyamatát írja le. Nem értik az úrvacsorát, és újra meg újra eljátsszák a jelenetet, holott ezt egy szóval sem kérte senkitől, nem értik az eljövendőt és mindenféle elragadtatásról hadoválnak, horrorisztikus jeleneteket mutatnak be a Jelenések könyve alapján, ami egy örömhír a velejéig, és nem horror, de nem értik. Soroljam?

Kioktató vagyok? Dehogy vagyok kioktató. Dühös vagyok, hogy nem elég, hogy a világ hazudik, hanem azok az emberek is dédelgetik a hazugságokat, akiknek már rég igazaknak kellene lenniük. Régen kemény eledelt kellene fogyasztaniuk, de még mindig tejjel táplálják egymást, mert nem bírják elviselni, hogy hazugságban élnek. Mindenféle ellentmondásoka t emberi koholmányokkal próbálják kisimítani, kőtáblákat vágnak egymás fejéhez, hogy én azért vagyok bűnös, amilyen zenét hallgatok, meg azért, mert nem mindegy, hogy mit iszok, azért, mert nem mindegy, hogy mit eszek. Testiek vagytok velejéig. A testeteket babusgatjátok, és bárkit képesek vagytok bűnösnek kikiáltani, aki nem illik bele az általatok értelmezett Bibliátokba. De senkinek nem bírjátok kimondani, hogy megbocsátattak a vétkeid, pedig még gyermekeitek gyilkosának is ki kellene mondanotok tiszta szívből. Ehelyett hosszas írásokban fejtegetitek, hogy ki miért bűnös. Ne legyek dühös? Dühös vagyok, igen. De tudom, hogy semmit nem ér a dühöm e miatt, és leginkább ezért vagyok dühös.

„Mert mindaz, a ki tejjel él, járatlan az igazságnak beszédiben, mivelhogy kiskorú:”

Elmesélem ezt is, mert már láttam, amikor Te idézted ezt anno, nem nagyon értetted. Ha csak figyelmesen elolvasod a fejezetet, Te magad is megláthatod. A kemény eledel Krisztus, az hogy vére által megváltattunk. Kegyelem által tartattunk meg, ami nem tőlünk van. Ez nagyon kemény eledel, mert Te magad sem tudod megrágni, hogy arról írjál blogot, hogy ki mi által tartatott meg. Mindazok a gyilkosok, paráznák, tolvajok, akik ellened mennek adott esetben. És tejjel táplálás, amit te csinálsz. Ezt ne tegyed, azt ne tegyed… De bármelyiket is nem teszed, nem tartatsz meg. Hiába cselekszed minden törvényt, minden utasítást, válogatva eszel, iszol, ténykedsz, esélyed sincs a megváltásra. Hiába fújod betéve a Bibliát, mint egykor a rabbik, hiába tartod be az összes parancsot, ahogy a farizeusok vagy csak akár az ifjú, aki odament Jézushoz, nincs egyetlen ember sem, aki mindezek által megtartatna. Egy valami tart meg, az Jézus. Ha benne élsz, akkor élsz. Ehhez bizony azt kell tenned, amit Jézus tett. Kelj fel, megbocsátattak a bűneid. Soha, egyetlen embernek nem mondta, hogy bűnös vagy. Te viszont folyamatosan felhívod az emberek figyelmét, hogy ki miben bűnös. Felhívod a figyelmét, hogy mit isznak, milyen zenék kell, hogy hallgassanak, és mindezt emberi magyarázatokkal hosszasan bizonygatod. Jézus ilyet nem tett. Jézus annyit mondott: Menj, megbocsátattak a vétkeid. Aki keresi Jézust, és véletlenül rád talál, az megtudhatja, hogy mekkora bűnben él. Ezzel olyan messze küldöd Jézustól, amilyen messze csak tudod. A bűnét nagyítod fel, és nem Jézust mutatod be.

Fogalmad sincs, hogy miről hadoválok, tudom, és ne hidd, hogy érdekel-e hogy megérted e vagy sem. Sőt, sokkal inkább akarom, hogy soha, egyetlen szavamat se értsd, sokkal inkább, hogy az Úrban legyél egyszer.

U.i: Ha a tagolás problémáját nem érted, akkor tanácsolom, hogy átfutás helyett egy kicsit rágicsáljad még. Össze fog jönni. Az „eredeti” esetben a bölcsek Jézus születésénél jöttek, a máshogy tagolásban Jézus nevet adták neki a születésénél, majd Heródes idejében jöttek a bölcsek.
Az „amikor pedig” szóösszetétel nem szerepel az iratban.

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

Ki olvas minket

Jelenleg 9 vendég és 0 felhasználó van vonalban.