Miért élünk?

Felhasználó értékelés

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Ha világképünk nem szilárd alapokon, ha mindenféle ködös ábrándokon és szentimentális ideákon nyugszik, akkor homokra építkezünk. Életünk építményét minden aprócska vihar megremegteti, akár le is rombolhatja.

Ezért fontos, hogy tisztában legyünk életünk alapvető kategóriával, hogy kősziklára építhessünk.

Csak ilyen alapokkal a lábunk alatt élhetünk megelégítő kapcsolatokban, hozhatunk meggyőződéseken alapuló döntéseket, vezethetünk úgy sikeres üzleteket, hogy közben életünk ne lássa a kárát. Mivel a világ létezik, csak olyan magyarázatot fogadhatunk el, amely választ ad a lét jelen formájában és összetettségében való létezésére (a metafizika területe). Vezérfonalunk a logika, a kauzalitás (ok-okozat) törvénye, mely szerint minden okozatnak van oka, és az ok mindig legalább akkora, vagy nagyobb, mint az általa kiváltott okozat. Ez igaz mennyiségileg és "minőségileg" is. Utóbbi azt jelenti , hogy alacsonyabbrendű ok nem szülhet magasabbrendű okozatot.

Milyen végső okot kell keresnünk?

1) Ha visszafejtjük "Ariadné fonalát" akkor a legnagyobb mennyiség, amelyhez eljuthatunk, a Világmindenség, az Kozmosz. A végső oknak tehát mennyiségileg nagyobbnak kell lennie az ismert legnagyobb létezőnél a Világegyetemnél, vagy magának az Univerzumnak kell annak lennie. Ennél kisebbel nem érhetjük be. 

2) Minőségileg (pl.:összetettségében, szervezettségében, információ-tartalmában) magasabb rendűnek kell lennie az általunk ismert legmagasabban szervezett létezőnél. Alacsonyabb minőségű okból nem származhat magasabb minőségű pusztán véletlen és energiák folytán. Egy tornádó sem rak össze egy házat, csak pusztít. Aki ezt tagadja, annak cáfolnia kell a kauzalitás törvényét. A cáfolat egyszerű lehetne. Elég volna pusztán egyetlen kivételt találni, és azt bizonyítani (nem csak elméletben, hanem gyakorlatban!), amikor magasabb rendű szervező erő hatása nélkül alacsonyabb szervezettségűből minőségileg magasabb rendű képződik. (pl élettelenből élő)  

A világban megfigyelhető legösszetettebb, legmagasabb minőséget képviselő létező maga az ember, az ő személyességével. Az ismert tapasztalható világegyetemben nem találunk az embernél magasabb rendű létezőt. Az ember élő lény, személyes (személyisége van, ezáltal több, mint bármely állat), van intelligenciája (gondolkodó), van erkölcse (lelkiismerete) stb. Mindezeknek tehát a végső  okban is meg kell lennie, ha ezután is az ok-okozat logikáján belül karunk maradni! 

Az evolúciós elmélet már itt hajótörést szenved. Újabban úgy próbálják egyes evolucionisták ezt a problémát kiküszöbölni, hogy az elméletükön kívülre helyezik az élet keletkezésének kérdését. Amire nem tudunk válaszolni, azzal nem foglalkozunk!?

3) A végső oknak nem lehet egyneműnek lennie, mert a világ összetett. Pl. sárgából csak sárga származhat, de a három alapszínből már az összes többi kikeverhető.

Gondolkozzunk egy kicsit, hogy kire-mire illik rá ez a meghatározás? Ismerünk-e valakit/valamit, ami megfelelhet ennek? Nekünk itt Európában könnyű dolgunk van! A zsidó-keresztyén Isten, aki a Biblián keresztül szólt az emberiséghez, megfelel mindhárom kritériumnak. Végtelen, személyes, és egy Isten, de három személy (Atya, Fiú, Szent Szellem). Ha valaki soha nem hallott volna a Bibliáról, csupán logikai úton keresné a végső okot, akkor tulajdonképpen pontosan egy olyan tulajdonságokkal rendelkező eredőhöz jutna el, mint amilyen a Bibliában önmagát kijelentő Isten. Nem árt leszögezni, hogy a Biblián kívül nem találunk hasonló attribútumokkal rendelkező végső okot!   

Hát ez egy elsőre elég kellemetlen következtetés, de ez bizony egy tapasztalati Istenbizonyítás. Az emberek többsége - köztük én is sokáig - úgy gondoltam, hogy a "Létezik Isten?" kérdés tudományosan nem válaszolható meg. Pedig igen, méghozzá a Létezik a helyes válasz. További cikkekben még további bizonyítékokat is be fogok mutatni. Most azonban lássuk ennek néhány következményét: A kizárólagosság vagy ellentmondás-mentesség (antitézis) elve szerint ugyanarra a dologra irányuló kérdésre csak egy helyes válasz adható. (Ha A = A, akkor A nem egyenlő nem A-val). Ha tehát a Biblia igaz (amit számtalan módon be lehet bizonyítani, más cikkekben najd ezzel is behatóan foglalkozunk), és a fentiek alapján is a Biblia Istene a létezés végső oka, akkor BÁRMI, AMI TŐLE KÜLÖNBÖZIK, AZ HAMIS. Ezt nem is kellene tovább ragozni, de néhány példa azért arra, hogy mely dolgok hamisak:

  • hamis az összes vallás. Vallásnak nevezünk minden olyan teóriát, amelyet ember(ek) találtak ki, hogy megmagyarázzák a világot, illetve az ember saját elképzelését Istenről. Röviden: minden vallás embereketől származik, nem Istentől. (Az evolúciós elmélet is vallás! Erről részletesen fogok majd írni később.)
  • hamis az ember önmaga istenségébe vetett hite, a "bennünk élő istenek", mert bár az ember személyes, de véges.
  • hamis az ateizmus (végtelen anyag + véletlen + idő), mert a végtelen anyag és energia nem személyes.
  • hamis életrerő, életenergia, az Univerzum rezgései, a vonzás "törvénye" és egyéb, New Age filozófia. (Hasonlóan, mint az ateizmusnál, az erők és energiák nem személyesek, nem gondolkodnak, nem is hoznak létre önmaguktól semmit, pláne nem teljesítik emberek kívánságait).

Az ember azért eszelte-eszeli ki a fenti elgondolásokat, hogy megszabaduljon Istentől, és a saját elképzelései szerint élhessen. Olyan ez, mint amikor a főnök elmondja a beosztottjának, hogy mit kell csinálnia, de az alkalmazott azt mondja magában: "Mondjad csak, mondjad! Az én elgondolásaim jobbak, és azt fogom csinálni, ami nekem tetszik!" Mint ahogy azonban a bér a főnöknél van, úgy az ítélet pedig Istennél! 

Egy gyakori kérdés vagy még inkább ellenvetés: ki teremtette Istent? vagy, ha mindennek kell oka legyen, mi Isten oka?

Okra olyasminek van szüksége, amelynek volt kezdete (pl. a világegyetemnek volt, az ősrobbanás szerint is, azonban adós marad eme elmélet az ezt kiváltó okkal). Isten azonban öröktől fogva létezik (pontosabban felette áll az időnek), így kiváltó okra sincs szüksége. Olyan ez, mintha arról vitatkoznánk, hogy ki az agglegény felesége. Ez egy meddő vita, mert az agglegény attól agglegény, mert nincs felesége. Ha lenne, nem lenne agglegény. Isten attól Isten, mert öröktől fogva létezik, ha nem így lenne, nem lenne Isten. (Ezért nem lehet isten egy ember sem). Isten létezése tehát "a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik", akik pedig nem akarják ezt elfogadni, és "az igazságot hamissággal feltartóztatják", azok "menthetetlenek". (Rómaiakhoz írott levél 1.18-22)

A világ logikus megfigyeléséből (tehát nem naiv hitből) az következik, hogy SZÜKSÉGSZERŰ Isten létezése, máskülönben nem tudjuk értelmesen megmagyarázni a minket körülvevő létezést, AMI VAN.

Isten nyilvánvalóvá tette, hogy csakis Ő az egyedüli Isten, aki a világot létrehozta (Teremtő), és rajta kívül nincs semmilyen más megoldás az ember számára. (Ez a megoldás azonban csodálatos azoknak, akik megismerik és elfogadják!) Pl.: "

...VAGYOK AKI VAGYOK..." (2 Moz. 3.14) Az önmagában való létezés kijelentése. Minden(ki) más ugyanis mástól kapta a létezését.

„Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak.” (Ésa. 42.8 ) Isten nem adja dicséretét bálványoknak, mint pl. az önmagunkba vetett hit, vagy az Univerzum energiái.

„Én, én vagyok az Úr, és rajtam kivül nincsen szabadító!” (Ésa. 43.11 ) "Én, én vagyok!" - Mikor érted már meg, ember?

„Én vagyok az Úr és több nincs, rajtam kivül nincs Isten!.” (Ésa. 45.5a ) Hitünket nem önmagunkba, hanem Istenbe kell vetnünk.

Aki tehát naivan azt gondolja, hogy az Univerzumot átható energiák hatására támadnak gondolatai, ér el különféle eredményeket, az jól vigyázzon, mert könnyen lehet, hogy az Ördög vagy démonai (akik "személyiséggel bíró energiák"-kal szemben valóban léteznek) munkálkodnak a háttérben. Miért ne adhatna a Sátán az életben alkalmazható jó tanácsokat valakinek, "vonzana" számára áhított dolgokat, ha ezzel eléri fő célját: az illető Istentől való távoltartását? Az ördög minden praktikája arra irányul, hogy "távoltartó végzést" állítson ki mindenki önmaga számára Istennel szemben.

Az embernek ugyanis szabad akarata van, ha Isten mellett dönt, a Sátánnak semmi hatalma nincs, hogy ezt megmásítsa. Csak hazugsággal tud megtéveszteni. Ezért is ez a neve: "hazugság atyja". (Jn. 8.44) Jézus is világossá tette, hogy rajta kívül nincs más megoldás az ember problémájára. (Mindenki az ember - önmaga - problémájára keresi a választ, de legtöbben még magát a problémát sem tudják pontosan definiálni. Tudom, mert én is így voltam ezzel. A Biblia erre is pontosan megadja a választ.)

Jézus azt mondja: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam" (Jn. 14.6) CSAKIS Jézus Krisztusban lehet megoldása az embernek az életére. Ez a megoldás pedig a legmagasabb fokú szeretet (melyről többek között a 1. Korinthusi levél 13. fejezetében lehet olvasni), és amely kegyelemből adatik nekünk nem cselekedetekből. (Ef. 2.8)

Persze lehet mindezt tagadni, és mindenféle modern köntösbe bújtatott okkultizmusba és miszticizmusba bonyolódni (amilyen a TITOK c. filmmel fémjelzett "önmegvalósító" módszer is), azonban nem árt TUDNI, hogy előbb utóbb minden térd meghajol Jézus előtt (Római levél 14.11; Filippi levél 2.10). Legkésőbb az Utolsó Ítéletkor. (Jelenések könyve 20.11-15)

Akik azonban bűneikben haltak meg (megtérés nélkül), azoknak már késő lesz. Azonban Isten most még mindenkit hív. „E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek:” (Apostolok cselekedetei 17.30 )

megj.: a Bibliából vett idézeteknek természetesen csak akkor van jelentőségük, ha megbizonyosodtál róla, hogy a Biblia minden betűje Istentől származik, különben csak pusztába kiáltott szó az egész. Ne engedd, hogy megtévesszenek (az Ördög tényleg nem tétlenkedik, különösen ezen a területen!) a manapság nagypublicitást kapott, szenzációhajhász híresztelések. Mind megcáfolható! A lételméleti bizonyításból látható, hogy a Biblia Istene létezik. A Végső Megoldás c. tanulmányban részletesebben foglalkoztam a Biblia igazságának bizonyításával. Talán éppen MOST van itt az idő számodra is, hogy elfogadd Jézust, mint Megváltódat, ha eddig még nem tetted meg. Hogyan? Ha tényleg kíváncsi vagy rá, olvasd el a Végső Megoldást , erre is választ találsz.

Hozzászólások   

#1 Klemmné Ildikó 2011-09-30 18:23
T. József!
Most kezdtem el olvasni anyagodat. Örülök, hogy végre valaki a Bibliai témát és Isten létezését boncolgatni kezdte.
Istenhívő ember vagyok. Én nem hiszek sem a Titok c. filmben, sem az Univerzum felé történő kérésekben. Erre szokták mondani, hogy negatív gondolkodású, idős /64 éves/, vén hülye stb. Isten létezésében mindig is hittem. Abban is, hogy élet-utunk születésünk pillanatában eldöl. Isten pedig létezik és az általa kijelőlt utat kell követnünk, vagyis azt követjük. Ez megmásíthatatla n, bár nem mindenki veszi tudomásul. Életem során, úgymond mindig szegény voltam, de lelkiekben gazdag. "Mindig úgy volt, hogy valahogy legyen". Engem nem érdekel a pénz, az csak egy eszköz. Viszont nagyon boldog és pozitív vagyok, mert van egy nagyon jó férjem, aki imád és rendkívól jó hozzám. Gyerekeim szeretnek. Bár manapság a család, mint olyan nem létezik. Eltünt, átértékelődött. Ezért kijelentem, hogy az életem boldog, még akkor is, ha laposabb a pénztárcánk. Ildikó

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

Ki olvas minket

Jelenleg 12 vendég és 0 felhasználó van vonalban.